Aktualności

Wtorek, 19 maja 2020 roku

Pomoc żywnościowa dla cudzoziemców przebywających na kwarantannie

Od 16 maja 2020 roku cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce, którzy zostali poddani kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych mogą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niezależnie od ich statusu), którzy zostali poddani kwarantannie lub izolacji domowej w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej. Pomocą objęte mogą być osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający: 

  • 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 056 zł dla osoby w rodzinie.

Przykład: Pani Natalia mieszka i wspólnie gospodaruje z dwoma nastoletnimi synami, zatem jej rodzina składa się z 3 osób, więc kryterium dochodowe wynosi 1 056 zł x 3 = 3 168 zł.

Na czym polega pomoc żywnościowa?

Pomoc żywnościowa udzielana jest w formie paczek, w których znajdują się artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.

Gdzie zgłosić się po pomoc żywnościową?

Aby uzyskać pomoc należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej w Warszawie: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/taxonomy/term/35.

W jakim okresie można skorzystać z pomocy żywnościowej?

Cudzoziemcy mogą skorzystać z pomocy żywnościowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odwołania ostatniego z tych stanów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2