Aktualności

Środa, 10 czerwca 2020 roku

Majątek dłużnika a masa upadłości

Dłużnik, podejmujący decyzję o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, najbardziej obawia się o swój majątek. Co do zasady są to słuszne obawy, gdyż główne postępowanie upadłościowe służy właśnie temu, by zlikwidować masę upadłości i zaspokoić wierzycieli. A majątek dłużnika to właśnie masa upadłości. Zgodnie bowiem z przepisami prawa upadłościowego, po ogłoszeniu upadłości majątek należący do dłużnika w dniu ogłoszenia upadłości staje się tzw. masą upadłości. Oprócz majątku, który należał do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, w skład masy upadłości wchodzi też majątek nabyty w toku postępowania upadłościowego.

Do masy upadłości wchodzą przede wszystkim nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i prawa majątkowe. Prawa majątkowe obejmują w szczególności: udziały w spółkach z o.o., akcje w spółkach akcyjnych, udziały, wkłady w spółdzielniach oraz innych podmiotach. Masa upadłości to również wszystkie inne prawa niezbywalne, z których można uzyskać korzyść majątkową (np.:użytkowanie). Do masy upadłości wchodzi także to, co jest własnością dłużnika, ale znajduje się u innych osób. Idealnym przykładem tej sytuacji są środki pieniężne na rachunku bankowym. Przechowuje je bank, ale należą one do dłużnika.

Jeszcze przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnicy pytają o to, czy do masy upadłości wejdzie absolutnie wszystko z ich majątku? Na szczęście odpowiedź na to pytanie brzmi: NIE. Prawo Upadłościowe gwarantuje dłużnikowi bezpieczeństwo w określonym zakresie. Są składniki majątku, które nie wejdą do masy upadłości już na samym początku. Są też takie, które nie muszą wejść, jeśli dłużnik wykaże w odpowiedni sposób zasadność ich nie włączania do masy upadłości. 

W skład masy upadłości nie wchodzi:

  • mienie, które zostało wyłączone od egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego,
  • wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu,
  • mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli,
  • nieściągalna wierzytelność oraz niezbywalne nieruchomości wyłączone przez sędziego komisarza.

Do masy upadłości nie wchodzą, na podstawie art. 829 k.p.c., m.in.: przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie codzienne dłużnika i członków jego rodziny a także narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne do produkcji na tydzień. 

W skład masy upadłości nie wchodzą też przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty niezbędne do wykonywania praktyk religijnych, przedmioty codziennego użytku, które mogą zostać sprzedane znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową. Jeżeli dłużnik nie otrzymuje stałej pracy, to do masy upadłości nie wchodzą również pieniądze niezbędne na utrzymanie dla niego i dla jego rodziny przez dwa tygodnie. Do masy upadłości nie wchodzą też sumy i świadczenia w naturze na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych (do określonej wysokości).