Aktualności

Poniedziałek, 27 lipca 2020 roku

Rodzicu, nie zapomnij złożyć wniosków o świadczenia na dziecko!

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale także okres składania wniosków o świadczenie ”Dobry Start”, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

Wnioski on-line można składać już od 1 lipca br., a z początkiem sierpnia rozpocznie się w urzędach nabór wniosków w formie papierowej na:

 • świadczenie „Dobry Start” na rok szkolny 2020/2021
 • świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego na okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku
 • zasiłek rodzinny na okres od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2021 roku

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyżej wymienionych świadczeń. Przeczytaj i sprawdź czy spełniasz warunki aby uzyskać dodatkowe pieniądze….

Świadczenie „Dobry Start”

Wysokość świadczenia: 300 zł jednorazowego wsparcia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Komu przysługuje: dziecku uczącemu się w szkole do ukończenia 20 roku życia/dziecku niepełnosprawnemu uczącemu się w szkole do ukończenia 24 roku życia (dotyczy uczniów szkół: podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych, dla dorosłych, artystycznych w których jest realizowany obowiązek szkolny, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych). Uwaga, świadczenie nie przysługuje dziecku realizującemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) oraz studentowi.

Termin i miejsce złożenia wniosku:

 • od 1 lipca – online na portalu emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) , przez bankowość elektroniczną lub na platformie usług elektronicznych ZUS (https://www.zus.pl/pue)
 • od 1 sierpnia do 30 listopada – w formie papierowej w Urzędzie Gminy lub Miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

Termin otrzymania świadczenia: 

 • do 30 września jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu 
 • do 2 miesięcy od złożenia wniosku jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Wysokość świadczenia: w kwocie bieżących alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie

Komu przysługuje: osobie uprawnionej do alimentów do ukończenia przez nią 18 roku życia, a jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej to do ukończenia przez nią 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Warunki uzyskania: 

 • posiadanie uprawnienia do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd np. wyrok zasądzający alimenty lub postanowienie o zabezpieczeniu alimentów
 • przedstawienie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji wydane przez komornika prowadzącego postępowanie, w wyniku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych
 • spełnianie kryterium dochodowego – przecięty miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (tj. w 2019 roku) nie przekracza kwoty 900 zł 

Termin i miejsce złożenia wniosku:

 • od 1 lipca – online na portalu emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) 
 • od 1 sierpnia – w formie papierowej w Urzędzie Gminy lub Miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

Termin otrzymania świadczenia: 

 • jeżeli wniosek zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października
 • jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu, wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 
 • jeżeli wniosek zostanie złożony w październiku, wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Wysokość świadczenia: 

 • 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Komu przysługuje: 

 • rodzicowi albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do zakończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. W przypadku posiadania przez orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyżej do ukończenia 24 roku życia.

Warunki uzyskania: 

 • spełnianie kryterium dochodowego – przecięty miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (tj. w 2019 roku) nie przekracza kwoty 674,00 zł. (W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium wynosi 764,00 zł.)

Termin i miejsce złożenia wniosku:

 • od 1 lipca – online na portalu emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) 
 • od 1 sierpnia – w formie papierowej w Urzędzie Gminy lub Miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

Termin otrzymania świadczenia: 

 • jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia, wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 
 • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 września do 31 października, wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia.

Przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny można jednocześnie ubiegać się o dodatki do zasiłku z tytułu:

 • urodzenia dziecka (jednorazowo w wysokości 1000 zł)
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (w wysokości 400 zł miesięcznie)
 • samotnego wychowywania dziecka (w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 386,00 zł łącznie na wszystkie dzieci)
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego)
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia)
 • rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko)
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkiwaniem w wysokości 113,00 zł miesięcznie lub w związku z dojazdem w wysokości 69,00 zł miesięcznie)

Uwaga! W tym roku nie składa się wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), ponieważ w ubiegłym roku świadczenia zostały przyznane do końca maja 2021 roku.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych