Aktualności

Poniedziałek, 22 luty 2021 r.

Czynności bezskuteczne względem masy upadłości

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, z późn. zm., zwana dalej: Prawo upadłościowe) czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o upadłość, są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Oznacza to, że wszelkie próby zbycia majątku we wskazanym okresie, niezależnie od przybranej formy, nie będą odnosiły skutku – pomimo zawartych umów, pozostaną składnikiem masy upadłości, z której kolejno zostaną zaspokojeni wierzyciele. Przepis ten dotyczy takich transakcji, za które dłużnik otrzymał świadczenie o niższej wartości, niż wynikająca z przeciętnych cen i stawek stosowanych w obrocie.

Ważne jest także to, że dokonane przez upadłego w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego (tj. takiego, którego termin płatności jeszcze nie upłynął), również stanowią czynności bezskuteczne względem masy upadłości.

Podsumowując – przykładowymi czynnościami, które mogą zostać uznane za bezskuteczne będzie zatem m.in. darowizna, sprzedaż nieruchomości po zaniżonej wartości, czy zrzeczenie się roszczenia.