Aktualności

Środa, 27 kwietnia 2022 roku

Dodatek osłonowy a warszawska pomoc osłonowa.

Dodatek osłonowy i warszawska pomoc osłonowa to dwa różne dodatki, skierowane do różnych grup docelowych.

Ustawę o dodatku osłonowym Sejm uchwalił 17.12.2021 r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

(dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dla gospodarstw spełniających powyższe kryteria, dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • 400 zł – dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, 
  • 600 zł; dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania.

Wyższy dodatek osłonowy otrzymają gospodarstwa, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Jednak aby otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis takiego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski należy składać w urzędzie gminy/dzielnicy

  • Dla wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia b.r.
  • Osoby, które nie złożyły wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 

Informacje na temat dodatku osłonowego znajdują się na naszym blog,u zachęcam do zapoznania się z całością: https://poradnictwoobywatelskie.com/author/apozarowska/

Warszawska pomoc osłonowa jest to zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie „bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego” ale tylko dla osób z gospodarstw jednoosobowych – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za wywóz śmieci.

Uchwałą nr LVII/1810/2021 z 09/12/2021 podwyższono kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej do kwoty 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 1940 zł netto.

Wysokość zasiłku celowego przyznanego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego nie może być niższa niż 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego jest określona w § 1 ust. 2 i 3 uchwały nr LVI/1749/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W celu otrzymania pomocy należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania i złożyć wniosek.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej

Do dochodu nie wlicza się m.in.: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku celowego; pomocy materialnej mającej charakter socjalny, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym,  dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.