Aktualności

Środa, 23 marca 20022 roku

Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

W dniu 16.03.2022 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty. 

 Poniżej najważniejsze informacje:

  • wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie;
  • świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony);
  • wniosek o przyznanie świadczenia składa się w urzędzie gminy/dzielnicy;
  • gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia -> świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę;
  • wniosek jest rozpatrywany w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia;
  • wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku i jest dostępny do pobrania pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060801.pdf