Aktualności

Poniedziałek, 6 września 2021 roku

Zasiłek szkolny 

Komu przysługuje: uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

Czym jest zdarzenie losowe: niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Istotne jest zatem przede wszystkim to, aby zdarzenie takie zostało wywołane czynnikiem niespodziewanym i nieprzewidywalnym. (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2017 roku, sygn. akt I OSK 2235/16).

Czym jest przejściowa trudna sytuacja materialna: pogorszeniem dotychczasowej sytuacji finansowej ucznia w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, przy czym przepisy nie określają żadnego kryterium finansowego.

Sposób uzyskania: złożenie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. We wniosku należy opisać zdarzenie losowe wraz ze wskazaniem konkretnej daty zdarzenia.

Gdzie złożyć wniosek: świadczenie jest przyznawane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta, natomiast konkretny organ prowadzący postępowanie jest wskazany w gminnym regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W większości gmin wnioski kieruje się do dyrektora szkoły lub kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

W jakim terminie: Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Jak często można się ubiegać: raz lub kilka razy w roku, każdorazowo w trudnej sytuacji materialnej wynikającej ze zdarzenia losowego.

Wysokość świadczenia: maksymalna kwota zasiłku szkolnego wynosu 620 zł.

Forma świadczenia: zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. W przypadku formy pomocy rzeczowej wypłata świadczenia następuje na podstawie rachunków lub faktur, potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z decyzją administracyjną o przyznaniu świadczenia.