Aktualności

Poniedziałek, 14 marca 2022 roku

Zgoda pacjenta na wykonanie czynności medycznych

Lekarz może wykonać zabieg operacyjny oraz zastosować metodę leczenia lub diagnostyki, stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
Gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie wyrazić zgody na zabieg medyczny można złożyć wniosek do właściwego sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych bez zgody uczestnika.
Zgodnie z art. 34 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku, lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę, o której mowa w ust. 1, wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe – po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.
Lekarz może również wykonać powyższe czynności, bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności.
O wykonywanych czynnościach lekarz powinien niezwłocznie zawiadomić przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.