Aktualności

Wtorek, 31 sierpnia 2021 roku

Rejestracja w Urzędzie Pracy przez Internet

Rejestracja polega na:

 • wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna, dostępnego na stronie www.praca.gov.pl , 
 • załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, 
 • opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Aby dokonać rejestracji przygotuj konieczne dokumenty (wykaz poniżej) i wejdź na stronę www:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej:

 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport;
 2. oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, przy czym w przypadku gdy wyżej wymienione oświadczenie wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu, urząd może zawsze wezwać do przedłożenia zaświadczenia o meldunku wydanego przez organ meldunkowy;
 3. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 4. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
 5. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiadasz.

W przypadku jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przedstawić w powiatowym urzędzie pracy dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).

Dodatkowo, jeżeli:

 1. jesteś osobą niepełnosprawną – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 2. byłeś/aś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę -zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, powinieneś przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 3. prowadziłeś/aś działalność gospodarczą –  oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej; oraz dodatkowo:
 • w przypadku likwidacji działalności gospodarczej – oświadczenie o wykreśleniu wpisu  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zgłosiłeś/aś wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej – oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  4. pobierałeś/aś:

 • zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne – zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;
 • rentę – decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;
 • rentę rodzinną – aktualna decyzja o wysokości renty;
 • świadczenie z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;

  5. jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej – zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych;

  6. jesteś domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe – decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;

  7. zostałeś/aś zwolniony z zakładu karnego – świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; ewentualnie zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym ( jeżeli wykonywałeś pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności);

  8. masz dziecko – oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia);