Aktualności

Wtorek, 03 luty 2021 rok

Kiedy brak jest podstaw do wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jeżeli strona dochodzi roszczenia pieniężnego, wtedy też występuje w trybie postępowania upominawczego o wydanie nakazu zapłaty. Gdy sąd uzna roszczenie to za zasadne, wtedy taki nakaz zostanie wydany.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy:

  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
  • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
  • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
  • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Wtedy też zgodnie z art. 499 kodeksu postępowania cywilnego sąd nie wyda nakazu zapłaty.