Aktualności

Środa, 27 maja 2020 roku

Czy można odstąpić od umowy zawartej przez telefon?

Umowa zawarta przez telefon to jedna z umów zawieranych na odległość, czyli takich, do których zawarcia nie jest wymagana jednoczesna obecność obu stron. Umowy takie mogą zostać zawarte zdalnie, niezależnie od tego, gdzie fizycznie znajdują się strony.    

Umowa zawarta przez telefon nie wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

W przypadku zawarcia umowy przez telefon konsumentowi przysługuje tzw. prawo do namysłu. Jest ono rozumiane jako możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bądź 12 miesięcy w sytuacji gdy sprzedający nie poinformuje konsumenta o przysługujących mu prawach. Termin powyższy liczony jest od dnia zawarcia umowy  (jeśli ta dotyczy usługi) lub od dnia otrzymania towaru. Konsument nie ma wówczas obowiązku podania przyczyny odstąpienia. Po upływie powyższego terminu konsument traci prawo do wycofania się z umowy.

Odstąpienie od umowy zawartej przez telefon, dla bezpieczeństwa konsumenta i ewentualnych celów dowodowych powinno przybrać formę pisemną. Najbezpieczniej wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.