Aktualności

Środa, 13 maja 2020 roku

Jak złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

W Polsce mamy dwa systemy orzekania o niepełnosprawności: rentowy i pozarentowy. Dzisiaj zajmiemy się systemem pozarentowym.

System orzecznictwa dla celów pozarentowych przewiduje dla osób powyżej 16 roku życia trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki. Dla dzieci do 16 roku życia wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu niepełnosprawności. 

Wniosek należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu (dotyczy osób np. przebywających w domach pomocy społecznej lub bezdomnych) powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. W Warszawie jest to Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności zlokalizowany przy ul. Andersa 5. 

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

 • osoba zainteresowana
 • przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (np. w przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych)
 • za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego kierownik ośrodka pomocy społecznej

Formularz wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • cel uzyskania orzeczenia (np. możliwość korzystania z określonych ulg czy uprawnień osób niepełnosprawnych taki jak zasiłek pielęgnacyjny, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych/warsztatach terapii zajęciowej itp. ),
 • dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osoby zainteresowanej (m.in. informacje o tym, czy dana pobiera świadczenia z ubezpieczania społecznego i czy ubiegała się wcześniej o ustalenie niepełnosprawności),
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku

Ważne! Druk wniosku należy uzyskać w siedzibie zespołu orzekającego.

Dodatkowa dokumentacja:

Do wniosku o orzeczenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną (np. historię choroby, szpitalne karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych itp.);
 • zaświadczenie lekarskie –wydawane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (jest ważne miesiąc od daty wydania dlatego ważne w tym terminie złożyć wniosek);
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną;
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek musi być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia. Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w w/w terminach powiatowy zespół jest zobowiązany do powiadomienia wnioskodawcy o nowym terminie załatwienia sprawy i podania przyczyn zwłoki. Od orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności można się odwołać do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.