Aktualności

Poniedziałek, 29 marca 2021 roku

Koszty reklamacji na podstawie rękojmi

Konsument składający reklamację może na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie. W przypadku gdy takiego miejsca w umowie nie wskazano, rzecz może dostarczyć do miejsca gdzie została mu wydana. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie do sprzedawcy jest niemożliwe lub nadmierne utrudnione, konsument musi udostępnić przedsiębiorcy towar w miejscu, w którym się on znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy co do zasady ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty dostarczenia, robocizny, demontażu rzeczy, materiałów czy zamontowania i jej uruchomienia.
W przypadku gdy koszt demontażu i ponownego montażu rzeczy przewyższa cenę kupionego towaru, konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów przewyższających wartość towaru lub ma prawo żądać od sprzedawcy pokrycia kosztów montażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny kupionego towaru. Sprzedawcy jednak nie obciąża różnica między kosztami demontażu i ponownego zamontowania rzeczy a ceną sprzedaży, która powstała, gdy sprzedawca uczynił zadość żądaniu konsumenta o demontaż i zamontowanie rzeczy.
W przypadku, gdy w ramach rękojmi, w wyniku reklamacji doszło do skutecznego naprawienia rzeczy, jej wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, konsument ma możliwość żądania od sprzedawcy naprawienia szkody, jeśli ją poniósł w wyniku nabycia wadliwego produktu. Szkodą może być na przykład koszt odebrania rzeczy (choćby koszty związane z dotarciem do sklepu), koszt odesłania rzeczy w związku z jej reklamacją, przewozu czy ubezpieczenia. Za koszty uznać można również koszt przechowania rzeczy, koszt zawarcia samej umowy czy inwestycje w towar, z których konsument nie odniósł żadnych korzyści.

Konsument ma również prawo starać się o zwrot opłat, które są związane z wykonaniem ewentualnych badań i ekspertyz wykonanych przez rzeczoznawców , które potwierdziły przyczynę i istnienie samej wady rzeczy, a szczególnie w sytuacji, gdyby sprzedawca nie uznał reklamacji bez przeprowadzenia takich badań.