Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, obniżka czynszu?

Rodziny Krawczyków i Marczaków znają się już 10 lat, od momentu zasiedlania bloku spółdzielczego. Krawczykowie mają dwóch synów w wieku szkolnym, a Marczakowie jednego. Ich dzieci spędzają ze sobą dużo czasu. W dodatku zarówno pani Krawczyk, jak i pani Marczak wykonują ten sam zawód, są księgowymi, od dwóch lat nawet w tej samej firmie, na takich samych stanowiskach i za taką samą pensję. Niestety, z powodu pandemii koronawirusa obie panie dostały w tym samym czasie zmianę umowy o pracę z pełnego etatu na pół. Była to dla ich rodzin znacząca obniżka budżetu domowego. Nagle okazało się, że trzeba oszczędzać na wszystkim. Po pewnym czasie ktoś podpowiedział pani Krawczyk,  by złożyła wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, i udało się! Rodzina Krawczyków otrzymała dodatek mieszkaniowy. Tą dobrą nowiną pani Krawczyk podzieliła się z panią Marczak, która wobec tego szybko złożyła swój wniosek. Jakież było jej zdziwienie, gdy odmówiono jej przyznania dodatku z powodu zbyt wysokich dochodów. Pani Krawczyk też była tym zaskoczona, bo przecież z tego, co jej było wiadomo, to mąż pani Marczak zarabiał mniej od jej męża, a obie rodziny mieszkały w mieszkaniach spółdzielczych lokatorskich, o identycznym metrażu. Dlaczego tak się stało?

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Wszystkim osobom spełniającym (A) kryterium dochodowe i (B) metrażowe przyznania dodatku mieszkaniowego, które mają (C) tytuł do zajmowanego mieszkania, tzn. 

 • są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych lub
 • mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub 
 • mieszkają w budynkach stanowiących ich własność albo są właścicielami samodzielnych lokali mieszkalnych lub
 • są innymi osobami mającymi tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • ponadto dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które wprawdzie zajmują lokal bez tytułu prawnego, ale czekają na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu, w tym te osoby, które otrzymały wyrok eksmisji z prawem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu (nawet wtedy, gdy mają zadłużenie czynszowe).

Zatem dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom, które od początku nie miały umowy najmu mieszkania lub utraciły taką umowę, a  nie uzyskały wyroku o opróżnieniu lokalu z prawem do najmu socjalnego lokalu.

Jakie kryterium dochodowe trzeba spełniać?

W okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 1.marca 2020 r do 28.lutego 2021 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1200 zł brutto, zatem chodzi o dochód nie przekraczający odpowiednio 2100 zł i 1500 zł.

Wprawdzie rodzina Krawczyków faktycznie miała trochę wyższe dochody niż rodzina Marczaków, ale rozkładały się one na cztery osoby, a nie na trzy, więc dochód na osobę był niższy u państwa  Krawczyków, nie przekraczał 1500 zł na osobę, stąd odmienna decyzja.

Co uważa się za dochód?

Wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Czego nie wlicza się do dochodu?

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego tzw. 500+, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (ustawa z 20.03.2015 r.), dodatku wychowawczego wspierającego wychowanie dzieci w  systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu dla osób o niskich dochodach w pierwszych latach najmu mieszkania z TBS, świadczenia pieniężnego na odnowę i opiekę nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego rentę dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do wysokości nie wyższej niż suma najniższej aktualnej renty plus 500 zł.

Wyżej wymieniony katalog dochodów niebranych pod uwagę przy ustalaniu, czy przysługuje nam dodatek mieszkaniowy, jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że każdy inny dochód, obojętnie z jakiego tytułu i w jakiej formie (pieniężnej czy rzeczowej),  czy otrzymany jednorazowo, czy też uzyskiwany regularnie, będzie zaliczony do dochodu, o ile tylko był uzyskany w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych przed dniem złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Jak widać ww. katalog wyłączeń nie zawiera np. alimentów otrzymywanych na dzieci, czy innych członków rodziny, darowizn, wygranych i wielu innych możliwych przysporzeń, które zatem podwyższają dochód brany pod uwagę przy ustalaniu, czy wnioskodawca nie przekracza kryterium dochodowego.

Jakie kryterium metrażowe należy spełniać?

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m2 – dla 1 osoby; 40 m2 – dla 2 osób; 45 m2 – dla 3 osób; 55 m2 – dla 4 osób; 65 m2 – dla 5 osób; 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

 – jednak nadal obliczany jest tylko dla powierzchni normatywnej.

Jakie wydatki mieszkaniowe są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, a jakie nie?

Brane są pod uwagę wszystkie wydatki okresowe związane z mieszkaniem, czyli: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, inne niż wymienione wyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie są uwzględniane wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów; opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na cele bytowe (a nie grzewcze!).

Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się na jej wniosek ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Gdzie ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (lub upoważnione przez nich inne osoby), w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Jak przyznawany i wypłacany jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy ustala się jako różnicę między wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię lokalu a kwotą od 10% do 20% dochodu całego gospodarstwa domowego, w zależności od liczby osób oraz wysokości dochodu.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem na zakup opału, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza od normatywnej.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20 punktów procentowych, wysokość procentową dodatku.

Dodatek mieszkaniowy, a także ewentualny ryczałt na opał, wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. 

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny (pomniejszonej o przyznany dodatek), wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie nastąpi uregulowanie zaległości, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, a pobierający należności za lokal  (np. zarządca domu) zwraca otrzymany dodatek mieszkaniowy do gminy. 

Dodatek mieszkaniowy w czasie epidemii COVID-19

Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną, o ile wniosek o przyznanie takiego dodatku zostanie złożony nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania tego stanu. Do wniosku należy dołączyć pismo (tzw. klauzulę), w której osoba występująca o dodatek wskaże, za jaki okres (rozpoczynający się wcześniej niż dzień złożenia wniosku) ma być przyznany dodatek. Ta klauzula musi być podpisana przez wnioskodawcę. Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy począwszy od wskazanego pierwszego miesiąca.

Komu przysługuje obniżka czynszu?

Tylko najemcom lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego (czyli należących do gminy / miasta), którzy mają niskie dochody. 

Obniżka udzielana jest na wniosek najemcy, jeżeli kwota średniego dochodu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza limitu dochodu ustalonego w uchwale danej gminy ewentualnie w zarządzeniu starosty. 

Kwota  obniżki jest różnicowana w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy i udzielana na okres 12 miesięcy. Może być przyznawana na dalsze okresy 12 miesięczne, jeśli dochód nadal jest niski. Definicja dochodu jest taka sama jak w przepisach o dodatkach mieszkaniowych.

Warto się zainteresować, jakie są zasady udzielania obniżek czynszu w naszej gminie, gdyż mogą one być czasem łatwiejsze do spełnienia niż wymogi przy dodatkach mieszkaniowych. W Warszawie np. limit dochodu na osobę w gospodarstwie domowym jest wyższy niż przy dodatkach mieszkaniowych i wynosi 220 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 160% tej kwoty na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Kryterium metrażowe jest wprawdzie identyczne, ale jeżeli metraż jest wyższy, to najemca może uzyskać obniżkę czynszu pod warunkiem, że zgodzi się na piśmie na zamianę mieszkania na mniejsze. 

W tym miejscu można jeszcze wspomnieć, że stawka czynszu w przypadku najmu lokalu socjalnego nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego przy najmie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art.15zzzib)
USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Uchwała nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 05 grudnia 2019 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/1535/2017 Rady Miasta St. Warszawy z 14.12.17 r. Zasady Polityki Czynszowej oraz Warunki Obniżania Czynszu

Autor: Jolanta Bogusz-Jędrych

Jak się bronić przed eksmisją z powodu długów czynszowych?

Państwo Monika i Krzysztof Nowakowie mieszkają razem z 12-letnią córką i 17-letnim synem w mieszkaniu komunalnym. Pani Monika jest pielęgniarką, a pan Krzysztof kierowcą ciężarówki. Dwa lata temu wzięli kredyt na remont mieszkania i nowe meble do kuchni. Nie mieli kłopotu ze spłatą kredytu dopóki pan Krzysztof nie uległ wypadkowi i stał się niezdolny do pracy. Rezerwy finansowe szybko się skończyły, a pensja pielęgniarki i skromna renta pana Krzysztofa nie wystarczały na codzienne potrzeby i spłatę pełnej raty kredytu. Bank zaczął monitować państwa Nowaków o spłatę kolejnych rat, grożąc wypowiedzeniem umowy i przekazaniem sprawy do sądu, a następnie do komornika, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami procesowymi i opłatami komorniczymi.

Chcąc uniknąć tych dodatkowych kosztów, jak również zajęcia wynagrodzenia pani Moniki i renty pana Krzysztofa przez komornika, państwo Nowakowie zdecydowali się nie opłacać czynszu i opłat za mieszkanie, a „zaoszczędzone” w ten sposób pieniądze przeznaczyć na terminowe regulowanie kredytu bankowego. Dwa miesiące później ADM wezwała pp. Nowaków na piśmie do regulowania czynszu i opłat i wyznaczyła miesięczny termin na uregulowanie wszystkich zaległych i bieżących opłat. Po upływie wyznaczonego terminu, wobec dalszego niewpłacania opłat za mieszkanie, Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami wypowiedział pp. Nowakom umowę najmu mieszkania, a niedługo po tym pani Monika odebrała z poczty przesyłkę poleconą, z której dowiedziała się, że miasto  reprezentowane przez ZGN złożyło pozew do sądu o ich eksmisję. 

Wiedząc, że mąż jest w złej kondycji psychicznej po wypadku, pani Monika nawet nie pokazała mu tej korespondencji, a sama też nic w tej sprawie nie zrobiła, bo przecież nie miała z czego uregulować czynszu. Po jakimś czasie cała rodzina otrzymała wyrok eksmisyjny z zajmowanego mieszkania bez prawa do mieszkania socjalnego. 

To bardzo smutny scenariusz. Pytanie, czy można było do niego nie dopuścić?

Rozważmy inne możliwe scenariusze:

 1. Państwo Nowakowie nadal płacą czynsz i opłaty za mieszkanie, a przestają spłacać kredyt. Po pewnym czasie dostaną sądowy nakaz zapłaty z powództwa banku i sprawa zostanie przekazana do komornika. Komornik może zająć maksymalnie do 50% wynagrodzenia pani Moniki, ale kwota nie podlegająca egzekucji komorniczej to kwota najniższego wynagrodzenia krajowego (w 2020 r.  2.600 zł brutto, czyli ok.1.920 zł netto przy pracy na pełen etat).  Z renty pana Krzysztofa komornik może zająć 25% (w przypadku egzekucji kredytu), ale kwota wolna od egzekucji to 878,81 zł. Zatem dochody rodziny zmniejszą się maksymalnie do 1920 zł plus 878,81 zł plus świadczenia na dzieci, ale rodzina zachowa dach nad głową, a ponadto nie zapłaci kosztów eksmisji przez komornika.

Trzeba pamiętać, że wyrok eksmisyjny w opisywanej historii nie umorzył zaległości czynszowych i na te długi rodzina Nowaków również dostanie sądowy nakaz zapłaty powiększony o koszty sądowe i procesowe. Także w tej sprawie zostanie włączony komornik. Istotną różnicę stanowi jednak zachowanie prawa do mieszkania.

 1. Państwo Nowakowie, zanim przestali płacić za mieszkanie, mogli sprawdzić, czy przysługiwałby im dodatek mieszkaniowy. Dodatek przyznawany jest na wniosek  osób zainteresowanych:
 • mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 
 • w lokalach, które spełniają kryterium metrażowe
 • i którzy spełniają kryterium dochodowe ustalone na podstawie danych z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku. 

Wynika z tego, że nie można się ubiegać o dodatek mieszkaniowy po otrzymaniu wypowiedzenia umowy najmu.

Kryterium metrażowe dla 4 osób wynosi 55 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

Od marca 2020 r. dopuszczalna kwota dochodu 4-osobowej rodziny uprawniająca do dodatku mieszkaniowego wynosi 6.000 zł. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest ustalana przy zastosowaniu arytmetycznego wzoru, w którym uwzględnia się rzeczywisty i normatywny metraż mieszkania, liczbę osób, udział procentowy czynszu i opłat za mieszkanie w sumie ich dochodów. Spełniając kryteria można uzyskać dofinansowanie do czynszu i poprawić swój budżet domowy. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 miesięcy, potem można składać wniosek na następny taki okres.

 1. W przypadku niespełniania kryterium metrażowego i/lub dochodowego państwo Nowakowie mogli jeszcze rozważyć wystąpienie z wnioskiem do ZGN  o przyznanie im obniżki naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach.  Kryterium dochodowe jest uchwalane przez daną gminę lub zarządzane przez wojewodę i może być wyższe niż to przewidziane ustawą dla dodatków mieszkaniowych. Np. w Warszawie taka możliwość zarezerwowana jest tylko dla lokatorów posiadających umowę najmu lokalu komunalnego, kryterium dochodowe dla rodziny 4-osobowej wynosi 8.069,92 zł, a w przypadku przekraczania kryterium metrażowego obniżka czynszu może być przyznana tylko pod warunkiem wyrażenia zgody na zamianę mieszkania na mniejsze. 

Obniżka przyznawana jest na 12 miesięcy, następnie można składać kolejny wniosek.

 1. Państwo Nowakowie mogli też rozważyć restrukturyzację kredytu bankowego, tj. rozłożenie kwoty zadłużenia na mniejsze miesięczne raty kosztem zwiększenia liczby rat. Zwykle polega to na zaciągnięciu w banku nowego kredytu, na innych warunkach, a wypłata z  nowego kredytu spłaca jednorazowo poprzedni kredyt. Pozostaje zatem spłacać terminowo „tylko” ten drugi kredyt. Na pozór jest to dobre rozwiązanie, ale faktycznie jedynie wtedy, gdy wysokość nowej raty jest na tyle niska, że swobodnie i bez wielkich  wyrzeczeń możemy ją płacić, a pozostający okres obciążenia kredytem nie jest zbyt długi. W przeciwnym razie prędzej czy później opóźnimy się ze spłatą raty z powodu nieprzewidzianych wydatków i cała historia zacznie się od nowa: groźba wypowiedzenia umowy, nakaz zapłaty, komornik – albo następna restrukturyzacja, jeśli bank się zgodzi. W ten sposób wpadamy w spiralę zadłużenia, bo każda restrukturyzacja oznacza zwiększenie zadłużenia. Warto się zatem zastanowić, czy nie lepiej pozostać od razu przy scenariuszu z pkt.1 (plus pkt. 2 lub 3), gdzie kwoty ściągane przez komornika regulują pierwszy kredyt, a nie drugi i kolejny powiększony o dalsze prowizje, kolejne ubezpieczenia i odsetki od odsetek dodanych do głównej kwoty kredytu.  
 1. Jeszcze po otrzymaniu wezwania do uregulowania zaległości czynszowych w ciągu 1 miesiąca, a przed wypowiedzeniem umowy najmu pp. Nowakowie mogli podpisać z ZGN ugodę na spłatę zaległości w ratach, przy jednoczesnym płaceniu w terminie bieżących rat czynszu i opłat, – i wrócić do scenariusza z pkt.1.- by uniknąć wypowiedzenia im umowy najmu mieszkania.
 1. W sytuacji, gdy jednak doszło już do sprawy o eksmisję, to państwo Nowakowie (oboje, chyba że jeden małżonek udzielił drugiemu pełnomocnictwa na piśmie!) powinni odpowiedzieć na pozew, jak również stawić się w sądzie. 

Kto nie odpowiada na pozew, ten milcząco zgadza się z jego treścią i wtedy sąd wydaje postanowienie, w którym uwzględnia wniosek powoda (tu: miasta).

Sąd orzeka eksmisję, jeżeli żąda tego właściciel lokalu, a lokal zajmowany jest bez tytułu prawnego. Jednakże gdy istnieją przesłanki przewidziane prawem, to sąd orzeka o eksmisji z prawem do najmu socjalnego, o ile ma szansę dowiedzieć się, że takie przesłanki w konkretnym przypadku zachodzą. Nie pomagamy sobie nie odpowiadając na pozew i nie stawiając się na rozprawie.

Osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do najmu socjalnego, pozostają w dotychczasowym lokalu (oczywiście odpłatnie) do czasu przydzielenia im przez gminę innego lokalu, na który będzie zawarta umowa najmu socjalnego.

Kto ma szansę na orzeczenie eksmisji z prawem do najmu socjalnego?

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) lub ubezwłasnowolnionego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i wspólnie z nim zamieszkałej,

3) obłożnie chorego,

4) emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

W przypadku pp. Nowaków znajdzie zastosowanie punkt 2, tj. małoletnie dzieci oraz sprawujący nad nimi opiekę rodzice, wspólnie z nimi zamieszkali. Ponadto pan Krzysztof ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymienione wyżej przesłanki stosuje się wyłącznie do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego (najem komunalny, socjalny) oraz do osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową (mieszkania spółdzielcze lokatorskie, mieszkania służbowe) albo z towarzystwem budownictwa społecznego (TBS). Nie dotyczą osób eksmitowanych z mieszkań własnościowych.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm.
USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późn. zm.
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późn. zm.
USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z późn. zm.
USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych z późn. zm.

Autor: Jolanta Bogusz-Jędrych