Aktualności

Wtorek, 9 luty 2021 rok

Warto wiedzieć! Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz wnioskować o wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. dotyczy przedsiębiorców, których rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020 roku (według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007) był oznaczony wskazanym w rozporządzeniu kodem.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należy spełnić następujące warunki: 

 1. rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD
 2. przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym
  z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożony został wniosek był niższy co najmniej o 40%
  w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, 
 3. przedsiebiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., 
 4. przekazanie do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., 
 5. złożenie wniosku RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 r. 

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. oraz za grudzień 2020 i styczeń 2021 r. stanowi pomoc publiczną, o którą mogą się ubiegać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku znajdowali się w trudnej sytuacji.

Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy przedsiębiorca spełnia przynajmniej jeden
z wymienionych warunków: 

 1. w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału, 
 2. w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej
  – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, 
 3. przedsiębiorca spełniał kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jest objęty postępowaniem upadłościowym, 
 4. przedsiębiorca otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłaciłł lub otrzymałe pomoc na restrukturyzację i nadal podlega restrukturyzacji, 
 5. jeśli nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą – w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1. 

Więcej szczegółowych informacji pod linkiem: 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2747498