Aktualności

Środa, 29 grudnia 2020 roku

Zaprzeczenie ojcostwa przez pełnoletnie dziecko

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 maja.2018 r., SK 18/17  TK wskazał na fakt, że z art. 47 Konstytucji wynika prawo dziecka do poznania własnej tożsamości i ustalenia więzów z innymi osobami a z prawem tym związane jest prawo dziecka do ustalenia pochodzenia biologicznego oraz „konstytucyjne prawo do poznania korzeni”. 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Powinno to nastąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. 

W przypadku, jeśli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia przez nie pełnoletności. Powództwo takie powinno zostać wytoczone przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje, przeciwko jej mężowi. W sytuacji gdy mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

W sytuacji przekroczenia określonych przepisami terminów, Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje prokuratorowi możliwość wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i nie ogranicza go w tym zakresie żadnymi terminami. Aby prokurator zaczął działać osoba zainteresowana musi złożyć wniosek o wytoczenie powództwa przez prokuratora oraz powinna zostać spełniona jedna z dwóch przesłanek: wytoczenia powództwa wymaga dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.