Aktualności

Poniedziałek, 21 grudnia 2020 roku

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z Warszawy

Osoby mieszkające na terenie Warszawy, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności), mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) następujących zadań:

  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym;
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;
  • dofinansowanie do kosztów usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osoby niepełnosprawnej lub kosztów utrzymania psa asystującego;

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności;
  • oświadczenie o dochodach netto obliczonych za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający koszt planowanego zakupu urządzenia czy przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba z niepełnosprawnością, w przypadku dziecka -jego rodzic, opiekun. Jeśli jednak osoba z niepełnosprawnością działa poprzez pełnomocnika lub ma ustanowionego opiekuna, do wniosku należy dołączyć  kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt (postanowienie sądu lub pełnomocnictwo notarialne).

Dla każdego zadania należy złożyć wniosek na właściwym druku. Formularze wniosku dostępne są na stronie:

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/dofinansowania-dla-osob-niepelnosprawnych

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie:

https://wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/wsparcie-osob-niepelnosprawnych/pracownicy-dzialu-wspierania-osob-niepelnosprawnych