Aktualności

Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Kiedy zakaz a kiedy ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem każdego rodzica niezależnym od władzy rodzicielskiej. W szczególnych okolicznościach można jednak zakazać albo ograniczyć rodzicowi kontakty z dzieckiem.

Zakaz kontaktów z dzieckiem

Jedyną sytuacją kiedy sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem jest ta, w której kontakty stanowiłyby poważne zagrożenie dla dobra dziecka. należy podkreślić, że nie wystarczy każdy rodzaj zagrożenia lecz musi to być zagrożenie poważne. ma to miejsce wtedy kiedy wraz z kontaktem wiąże się zagrożenie zdrowia lub życia dziecka, jego prawidłowego rozwoju lub bezpieczeństwa. Innymi podstawami mogą być demoralizujący wpływ kontaktów na dziecko, wykorzystywanie kontaktów do kształtowania u dziecka postaw aspołecznych albo postaci wrogości wobec drugiego rodzica.

Uwaga! Samo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznie utraty prawa do  kontaktów z dzieckiem. Konieczne jest wykazanie, że kontakty wiążą się z poważnym zagrożeniem dla dobra dziecka.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

O ile przesłanką zakazania kontaktów z dzieckiem jest poważne zagrożenie dobra dziecka, o tyle wszelkie inne wiążące się z kontaktami zagrożenia dobra dziecka mogą skutkować ograniczeniem kontaktów. przykładem może być sytuacja kiedy przebywanie  z długo niewidzianym rodzicem poza swoim miejscem zamieszkania wiążę się u dziecka z silnym stresem – w takim przypadku można zastanawiać się nad przejściowym ograniczeniem prawa rodzica do kontaktów w ten sposób aby mogły się one odbywać jedynie w miejscu zamieszkania dziecka.

Zgodnie z art. 113(2) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ograniczenie kontaktów z dzieckiem może polegać w szczególności na:

  1. zakazie spotkań z dzieckiem (osobistej styczności)
  2. zakazie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu
  3. zezwoleniu na spotykaniu się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, opiekuna, kuratora sądowego albo innej osoby wskazanej przez sąd
  4. ograniczeniu kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość.

Sąd może ustanowić także inne, niewymienione wyżej ograniczenia, jeżeli będzie tego wymagało dobro dziecka.