Aktualności

Poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji

Czy wiesz, że uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem, ściganym z oskarżenia prywatnego. Jeśli pozwany, którego sąd zobowiązał do płacenia alimentów, zalega z płatnością co najmniej 3 rat alimentów, można wszcząć postępowanie karne, wnosząc zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji to dokument, który zawiera prośbę o ukaranie osoby uchylającej się od swojego obowiązku płacenia alimentów za co najmniej 3 raty (np. 3 miesiące) na rzecz osoby uprawnionej do ich otrzymywania. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy obowiązek płacenia alimentów został już orzeczony tj. wcześniej sąd cywilny wydał wyrok zasądzający od osoby konieczność płacenia alimentów lub jeśli strony porozumiały się w inny sposób np. zawierając ugodę.

Jeśli oskarżyciel publiczny (policja lub prokurator) uzna, że przesłanki przestępstwa zostały wypełnione, wniesie akt oskarżenia przeciwko zobowiązanemu do płacenia alimentów, a sąd będzie mógł wydać wyrok skazujący, orzekając karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Kara grzywny zasądzana jest w stawkach dziennych, które nie mogą być niższe niż 10 stawek dziennych i wyższe niż 540 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej zależy od dochodów oskarżonego, jego warunków osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych, możliwości zarobkowych i nie może być niższa od 10 złotych, ani wyższa niż 2000 złotych. Wynika z tego, że najniższa możliwa grzywna wynosić może 100 zł, a najwyższa nawet do 1.080.000 zł. Kara ograniczenia wolności może wynosić od miesiąca do 2 lat i polega na nałożeniu przez sąd obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Kara pozbawienia wolności polega na osadzeniu w więzieniu na okres od miesiąca do maksymalnie 2 lat, o czym decyduje sąd, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy.