Aktualności

Poniedziałek, 23 listopada 2020 roku 

Skarga pauliańska w upadłości konsumenckiej

Skarga pauliańska jest stosowana przez syndyków w postępowaniach upadłościowych. Dlatego też zanim dłużnik złoży wniosek o upadłość, a nawet zanim dokona rozporządzeń majątkiem, istotne jest by skonsultował swoje plany z doradcą obywatelskim. W ten sposób uniknie w przyszłości procesu przeciwko swoim najbliższym. 

Ukrycie majątku

Zdarza się często, że dłużnicy pozornie wyzbywają się majątku. Chodzi tu o potocznie zwane „przepisywanie” wartościowych składników majątku na bliską rodzinę. Skarga pauliańska chroni wierzycieli gdy dłużnik dokonywał czynności na rzecz osoby trzeciej i osoba ta uzyskała korzyść majątkową. W takim przypadku wierzyciel ma prawo żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. 

Kto i kiedy może wystąpić ze skargą pauliańską?

W momencie gdy Sąd ogłosi upadłość, ze skargą pauliańską może wystąpić tylko syndyk. Zgodnie z prawem, uprawnienia te nie przysługują pokrzywdzonym wierzycielom. Syndyk będzie w tym postępowaniu reprezentował wszystkich wierzycieli. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, ze skargą paulińską można wystąpić w ciągu 5 lat od dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela. Dodatkowym terminem na zgłoszenie skargi pauliańskiej, wskazanym przez ustawodawcę, są 2 lata od dnia ogłoszenia upadłości.

W sytuacji, gdy upłynęły dwa lata od ogłoszenia upadłości, ale nie upłynęło 5 lat od czynności na niekorzyść wierzyciela, to uprawnienie do skorzystania ze skargi pauliańskiej przez syndyka wygasa. 

W przypadku, gdy sąd uzna wniesioną skargę pauliańską za zasadną, orzeka o bezskuteczności czynności prawnej dłużnika względem masy upadłości. Składnik majątku upadłego, który został przekazany w formie umowy, zostanie zaliczony do masy upadłości. Taki majątek będzie podlegał likwidacji w postępowaniu upadłościowym.