Aktualności

Wtorek, 27 kwietnia 2021 roku

Gdzie należy złożyć pozew o alimenty i jakie dokumenty należy do pozwu dołączyć

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego do wydziału rodzinnego  i nieletnich odpowiedniego dla miejsca zamieszkania rodzica niepłacącego alimentów lub osoby uprawnionej, czyli  dziecka (jest to o wiele wygodniejsze w sytuacji, gdy ojciec dziecka mieszka daleko lub za granicą). 

W Warszawie każda dzielnica jest przypisana do właściwego sądu rejonowego np. jeśli mieszkasz na Woli sądem właściwym do złożenia pozwu jest:

Sąd  Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Do pozwu o alimenty koniecznie dołącz dokumenty, które potwierdzają informacje umieszczone w pozwie. 

Niezbędne załączniki do pozwu o alimenty na dziecko to (oprócz potwierdzeń-faktur ponoszonych na dziecko wydatków):

  • odpis skróconego aktu urodzenia (jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego konieczny jest zupełny odpis aktu urodzenia dziecka)
  • zaświadczenie o dochodach/ zarobkach rodzica składającego wniosek ; ewentualnie zaświadczenie z urzędu pracy o zasiłku dla bezrobotnych/ z OPS o zasiłkach;
  • odpis pozwu i załączników ( odpis pozwu to po prostu drugi egzemplarz wniosku dla strony przeciwnej).

Pozew wraz z załącznikami – zawsze składamy w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla osoby pozwanej).

Pozew można  złożyć osobiście w biurze podawczym sądu (na kopii pozwu – potwierdzenie złożenia pisma) lub wysłać pocztą (oczywiście listem poleconym- zachowujemy potwierdzenie wysłania listu).