Aktualności

Wtorek, 13 października 2020 roku

Jakie świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej?

Warto wiedzieć, że zgodnie z artykułem 833 § 6 kpc nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z Ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Art. 11) nie dokonuje się egzekucji z tzw. 13 emerytury.

Komornik nie posiada wiedzy z jakiego tytułu została wpłacona kwota na konto dłużnika. To bank ma obowiązek ustalenia, jaka kwota zgodnie z przepisami musi pozostać na rachunku (Art. 54 Prawa bankowego). Żeby uniknąć nieporozumień w tym zakresie, w przypadku zajęcia konta bankowego warto samemu poinformować komornika o tym, że na rachunku są wyłącznie środki ze świadczenia nie podlegającego egzekucji. Można skierować do komornika wniosek o zwolnienie środków wpływających z tytułu takiego świadczenia. Gdyby jednak doszło już do zajęcia środków trzeba niezwłocznie złożyć reklamację w banku wraz z  wnioskiem do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o zwolnienie środków.

Czego nie może zająć komornik z majątku dłużnika?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego Art. 829, nie podlegają egzekucji m.in.

– przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;

– pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

– zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

– narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

– przedmioty niezbędne do nauki, przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;