Aktualności

Poniedziałek, 29 listopada 2021 roku

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – wsparciem dla osób z niesprawnościami

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) , funkcjonuje przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w kraju. Przygotowuje opracowania rozporządzeń i projekty ustaw, stoi na straży interesów osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Podstawą prawną funkcjonowania Biura Pełnomocnika jest art. 34 pkt. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
„Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.” 

Obecnie Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  jest Paweł Wdówik (absolwent Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego;  Twórca systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r.  kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW. Od 2010 członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Biuro Pełnomocnika składa się z 7 wydziałów, m.in.

Wydział do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej, zajmuje się m.in.

 • inicjowanie, opiniowanie i współpraca merytoryczna w opracowywaniu nowych, lub dokonywaniu zmian obowiązujących aktów normatywnych, w tym programów pomocowych dotyczących rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie projektów stanowisk Ministra w sprawach dotyczących rehabilitacji zawodowej i wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów programów i innych dokumentów wynikających z krajowych strategii oraz przygotowywanie sprawozdań z przyjętych programów w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych;

Wydział do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Współpracy z Samorządami, zajmuje się m.in.

 • prowadzenie centralnej bazy danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpis do rejestru wojewody oraz wydawanie krajowego informatora o ośrodkach i organizatorach turnusów;
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
 • udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących rehabilitacji społecznej w świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz praw osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie wyjaśnień w sprawach wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się;

Wydział do Spraw Nadzoru nad Orzekaniem o Niepełnosprawności, zajmuje się m.in.

 • prowadzenie kontroli wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie zgodności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur w postępowaniu orzeczniczym;
 • prowadzenie szkoleń dla członków wojewódzkich zespołów orzekających (lekarzy, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, przewodniczących i sekretarzy zespołów;
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących orzecznictwa o niepełnosprawności;

Siedziba Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 A,00- 503 Warszawa; Telefon: (22) 461 60 00

Adres korespondencyjny Biura: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa; e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl