Aktualności

Wtorek, 22 czerwca 2021 roku

Ważne zmiany od 1 lipca 2021 r. dla osób wnioskujących o dodatek mieszkaniowy, zarządców budynków albo innych osób uprawnionych do pobierania dodatku mieszkaniowego

  • zmienia się wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy i deklaracja dołączona do tego wniosku 
  • na żądanie wnioskodawcy zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny będzie zobowiązana potwierdzić podpisem prawdziwość informacji podanych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego będzie stanowić podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
  • informacja o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz  o okresie, na jaki został on przyznany, doręczona zostanie zarządcy budynku albo innej osobie pobierającej należności za lokal mieszkalny, między innymi właścicielowi lokalu mieszkalnego, wynajmującemu albo posiadaczowi samoistnemu
  • zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny będzie zobowiązana powiadomić organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w bieżących opłatach za zajmowany lokal mieszkalnych obejmujących pełne 2 miesiące, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości
  • w przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego może nałożyć w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500 zł.