Aktualności

Wtorek, 16 listopada 2021 roku

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Kiedy masz prawo złożyć skargę?

Jeśli złożyłeś wniosek o zapewnienie dostępności do podmiotu publicznego, a podmiot ten dostępności nie zapewnił lub nie zapewnił Ci dostępu alternatywnego to masz prawo złożyć skargę na brak dostępności.   Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami masz 30 dni na złożenie skargi od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności  przez organ na złożony uprzednio przez Ciebie został złożony wniosek o zapewnienie dostępności.

Do kogo składasz skargę na brak dostępności?

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – rozpatrywanie skarg na brak dostępności podmiotów publicznych należy do zadań Prezesa Zarządu PFRON. Skargi powinny być składane do Oddziałów PFRON, właściwych terytorialnie dla podmiotów publicznych.

Co musisz napisać w skardze?

Według Ustawy zakres danych jest podobny, jak te podane we wniosku o zapewnienie dostępności. Czyli musisz podać takie dane, jak:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy; czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, czyli co przeszkadza Ci w korzystaniu w pełni z usług danego podmiotu publicznego,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, czyli jak można się z Toba skontaktować,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę (Jeśli do skargi załączasz kopię wniosku o zapewnienie dostępności to nie musisz pisać tego jeszcze raz).

Więcej ( w tym take w języku migowym PJM):https://dostepnosc.pfron.org.pl/proces-skargowy