Aktualności

Poniedziałek, 6 lipca 2020 roku

Już od września 1200 zł dla bezrobotnych …. 

Ustawa o dodatku solidarnościowym obowiązująca od dnia 21 czerwca 2020 roku obok nowego świadczenia – dodatku solidarnościowego, wprowadza również zmiany w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mają na celu podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, oraz do 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku już od września 2020 roku. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Konsekwencją zmiany wysokości zasiłku dla bezrobotnych będzie podwyższenie wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych np. świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej, dodatku aktywizacyjnego, stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych.

Czy pamiętasz, że ……

Obecnie, tj. od 1 czerwca 2020 roku kwota podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosi 881,30 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. Po tym czasie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 692 zł. w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w trzech stawkach, które zależą od stażu pracy: 80 proc. (do 5 lat stażu pracy), 100 proc. (5-20 lat stażu pracy) i 120 proc. (powyżej 20 lat stażu pracy). Co więcej, przez pierwsze trzy miesiące bezrobotny pobiera zasiłek wyższy niż przez resztę okresu zasiłkowego.

Osobom, którym na podstawie tzw. specustawy COVID-19 zmniejszono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, zalicza się do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresy pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pamiętaj …

Dodatek solidarnościowy nie jest wypłacany osobom pracującym na umowach zlecenia lub na własny rachunek, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

Warto wiedzieć, że…

Rada Ministrów będzie mogła, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres przysługiwania dodatku solidarnościowego niż wskazany w ustawie, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.