Nieodpłatna mediacja

Informacja o zasadach świadczenia nieodpłatnej mediacji*

Nieodpłatna   mediacja    może   być   prowadzona   pomiędzy   stronami   dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną, która inicjuje przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji, może być wyłącznie osoba uprawniona. Obecnie jest to osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w tym osoba fizyczna prowadząca  jednoosobową  działalność  gospodarczą  niezatrudniającą  innych  osób w ciągu ostatniego roku).

Nieodpłatna mediacja jest dobrowolna – strony mają prawo do rezygnacji z mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.

Nieodpłatna mediacja jest poufna   –  uczestnicy (mediator,  strony  i  inne  osoby  biorące udział w postępowaniu mediacyjnym) są obowiązani, na każdym etapie postępowania mediacyjnego, zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem nieodpłatnej mediacji.  

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, a także w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Nieodpłatną mediację  prowadzi  mediator  czyli  osoba  profesjonalnie przygotowana do  rozwiązywania  sporów,  która  jest  niezależna,  bezstronna  wobec  uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. 

Mediator przystępując do przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji informuje o istocie, zasadach i przebiegu nieodpłatnej mediacji oraz weryfikuje, czy osoba uprawniona wnosząca o jej przeprowadzenie oraz druga strona wyrażają zgodę na przystąpienie do nieodpłatnej mediacji.

Mediator przeprowadzając nieodpłatną mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona z:

  • udziałem stron jednocześnie
  • każdą ze stron osobno
  • udziałem stron jednocześnie, a w razie potrzeby z każdą ze stron osobno.

*Szczegółowe zasady dotyczące nieodpłatnej mediacji określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Chcesz porozmawiać o mediacji wyślij  e-mail do jednego z naszych doradców. Adresy mailowe znajdują się w zakładce „Doradcy”

Opracowanie: Agata Lewandowska

Na fotografii – Agata Lewandowska, mediatorka i doradczyni obywatelska