Aktualności

Poniedziałek 18 stycznia 2021 roku

Kiedy gmina może wypowiedzieć umowę najmu

Zgodnie z art. 11 ust 3 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Lokalem zamiennym jest lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi, takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 mkw. powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 mkw. tej powierzchni.

Zatem fakt, że jest się właścicielem mieszkania ma wpływ na możliwość wypowiedzenia umowy najmu, jeżeli spełnione są warunki wyżej określone, a mieszkanie spełnia warunki lokalu zamiennego. Jeżeli w takim wypadku sprzeda się mieszkanie przed wypowiedzeniem umowy przez gminę, to gmina nie będzie mogła już wypowiedzieć umowy najmu. Jeżeli natomiast gmina wypowiedziała już umowę, to sprzedaż mieszkania po wypowiedzeniu nie ma już znaczenia.