Aktualności

Wtorek, 29 września 2020 r.

Mediacja a dział spadku

Mediacja w zakresie działu spadku ma swoje zastosowanie zawsze po śmierci spadkodawcy oraz gdy spadkobiercy wyrażą taką wolę.

Majątek spadkodawcy często dziedziczy wiele osób, co czyni ich współwłaścicielami. 

Aby spadkobiercy zostali wyłącznymi właścicielami ściśle określonych rzeczy należących do spadku, należy dokonać jego podziału czyli przeprowadzić tzw. dział spadku. Dopiero po dokonaniu działu spadku określone przedmioty stają się wyłączną własnością poszczególnych spadkobierców.

Warto zauważyć, iż przepis prawa nie nakłada na współspadkobierców obowiązku dokonania działu spadku, ani nie zastrzega w tym zakresie żadnego terminu. Dział spadku może zostać zatem dokonany w każdym czasie po śmierci spadkodawcy.

Ważne

Przed dokonaniem działu spadku spadkobiercy wcześniej powinni przeprowadzić postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Jeśli współspadkobiercy zdecydują  się na dokonanie działu spadku mogą:

  • zawrzeć umowę o dział spadku – zgodna wola wszystkich współspadkobierców
  • każdy  ze spadkobierców może złożyć wniosek do sądu o dział spadku – brak zgody 
  • zgłosić się do mediatora – chęć polubownego załatwienia działu spadku

W sprawach spadkowych najczęściej biorą udział osoby ze sobą spokrewnione, nierzadko jest tak, iż członkowie najbliższej rodziny stają naprzeciwko siebie w sporze. Czasem poczucie krzywdy, braku zrozumienia, poczucia niesprawiedliwości bierze górę i nikt nie chce ustąpić. A to zazwyczaj oznacza, iż sprawa będzie trwać i trwać… A w tym czasie np. nieruchomość stanowiąca główny składnik spadku traci na wartości, o czym nawet nikt nie myśli. Rządzą silne emocje a te są raczej złym doradcą.

Może zatem warto rozważyć możliwość mediacji i zawarcie ugody w sprawach o dział spadku czy podział wspólnego majątku. Podczas mediacji można przejść do negocjowania podziału, względnie sprzedaży rzeczy wchodzących w skład masy spadkowej żeby zaspokoić żądania pieniężne lub sposób współkorzystania z rzeczy. Mediacja dba o dobrą atmosferę i poczucie sprawiedliwości, zapobiegając kryzysom i konfliktom rodzinnym.

Istotą mediacji jest dokonanie takiego podziału majątku, aby po obu stronach było poczucie wygranej. Nie zawsze oznacza to 100% wszystkiego, czego strony oczekują, ale zawsze 100% wszystkiego, na co obie strony są gotowe przystać.

Ważne

Dział spadku dokonany przed mediatorem, na wniosek stron, może zostać zatwierdzony przez sąd (na taki dokument nadaje się klauzulę wykonalności, tak jak na wyrok sądu) lub jego potwierdzenie można uzyskać u notariusza. Oba dokumenty chronią prawnie wolę wszystkich spadkobierców, ale jest różnica finansowa. Podział majątku dokonany przed mediatorem, a następnie w trybie niezwłocznym zatwierdzony przez sąd jest tańszy niż podział majątku dokonany przed notariuszem.

Pamiętaj …

W przypadku gdyby mediacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, zawsze istnieje możliwość wejścia na drogę sądową.

Mediacje w sprawie sporów dotyczących majątku spadkowego i jego podziału, mogą dotyczyć m.in.:

  • sporów o dział spadku, tj. ustalania wartości masy spadkowej, sposobu podziału i spłat;
  • sporów o testamenty, tj. realizacji poleceń i zapisów, ustalanie udziałów spadkobierców;
  • sporów o zachowek, tj. istnienia, wartości, sposobu i termin wypłaty.

Ważne 

Mediacja nie jest dopuszczalna w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

Czy wiesz, że…..

drugą opcją polubownego załatwienia sprawy jest ugoda notarialna. Jeżeli jednak  uda się uregulować sprawę przed mediatorem, podpisać ugodę, która zostanie zatwierdzona przez sąd i ma moc wyroku – już nie będzie potrzeby podejmowania żadnych dodatkowych działań.