Aktualności

Poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku
Sporządzenie pozwu do sądu pracy

Pozew do sądu pracy musi odpowiadać wymogom pisma procesowego. Wymogi te można znaleźć w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z artykułem 126 tej ustawy, każde pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.

W pozwie należy podać wartość przedmiotu sporu.