Aktualności

Czwartek, 3 czerwca 2021 roku

Program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”

W Warszawie, od września 2018, roku realizowany jest przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.

Program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną oraz intelektualną. Odbiorcami usług są pełnoletnie osoby posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne do wymienionych). Usługi asystenckie są nieodpłatne, realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 22:00 na terenie m.st. Warszawy.

Celem usług asystenckich jest wspieranie osób niepełnosprawnych w ich aktywności w życiu codziennym. Asystenci pomagają w przemieszczaniu się po mieście komunikacją miejską, m.in. do pracy, na uczelnię, rehabilitację, do urzędu, lekarza, w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu, oraz w komunikowaniu się. Asystują także podczas załatwiania spraw na poczcie, w banku bądź w innych instytucjach. Asystenci wspierają osoby mające trudności w samodzielnym pisaniu i czytaniu oraz w prowadzeniu korespondencji.

Zgłoszenia na usługi asystenckie można kierować:

• od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 17.00
• telefonicznie: (22) 277-49-89,
• mailowo:  asystent@um.warszawa.pl

https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niepelnosprawnosc/program-asystent-osoby-niepe-nosprawnej