Aktualności

Poniedziałek, 7 września 2020 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Większość z nas jest pewna, że jeśli nie wyraziła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, to takie przetwarzanie nie jest możliwe lub jest niedozwolone. To częsty błąd. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być podstawą do przetwarzania danych osobowych wówczas, gdy nie występują inne przesłanki przetwarzania danych wskazane w art. 6 ust. 1 RODO. 

Powyższy przepis wskazuje konkretne przypadki, w których dane osobowe mogą być przetwarzane, a podstawą takiego przetwarzania nie musi być konieczna zgoda osoby, której dane dotyczą i są to przypadki gdy jest to niezbędne do:

– wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, 

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, 

– ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

– wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

–  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

Dopiero w sytuacji, gdy nie mają zastosowania powyższe przesłanki, podstawą do przetwarzania danych osobowych może być zgoda.

Zgoda, mająca być podstawą przetwarzania danych, musi spełniać pewne wymagania, jasno określone w art. 4 pkt 11 RODO, który definiuje ją jako: „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.

Zgoda powinna zatem zostać wyrażona wprost, określać osobę, która zgody udziela oraz której dane osobowe mają być udostępnione. Osoba udzielająca zgody musi wiedzieć, komu jej udziela, jaki jest jej zakres, przez jaki okres i w jakim celu dane będą przetwarzane. Co istotne, osoba wyrażająca zgodę musi podjąć celowe działanie, aby wyrazić zgodę na  przetwarzanie jej danych, co za tym idzie wszelkie przypadki, w których wykorzystuje się na przykład milczenie osoby, której dane mają być przetwarzane, lub jej nieuwagę, czy domyślnie ustawienia i automatycznie zaznaczone okienka zgód są zabronione. Podobnie w przypadku, gdy zgoda jest przez administratora danych wymuszona, na przykład gdy klauzula o wyrażeniu zgody znajduje się pomiędzy wieloma innymi punktami zawieranej umowy, ponieważ przy tak skonstruowanym dokumencie nie mamy, jako konsument, możliwości odmowy wyrażenia naszej zgody.