Tak pomagamy

Historia Pana Radosława

Pan Radosław, 58 lat. Pan Radosław wyszedł z bezdomności, jest niepijącym alkoholikiem, przy tym osobą samotną, mieszka w mieszkaniu komunalnym. Przez 5 lat posiadał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. W listopadzie 2019 r. otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Odwołał się od tej decyzji, składając wniosek do sądu przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Posiedzenie Sądu Rejonowego odbędzie się za 2 miesiące.

Od ponad roku pan Radosław pracował w zakładzie pracy chronionej. Z dniem 31 stycznia bieżącego roku otrzymał wypowiedzenie z pracy. Utrata pracy spowodowała u pana Radosława zaburzenia depresyjne. Aktualnie znajduje się pod opieką psychiatry, który wskazuje na konieczność dłuższego leczenia, wystawił panu Radosławowi zwolnienie lekarskie. Pan Radosław chce dowiedzieć się, czy ma możliwość uzyskania zasiłku chorobowego z ZUS oraz z jakich form wsparcia dla osób niepełnosprawnych z PFRON może skorzystać. 

1. Doradca wyjaśnił panu Radosławowi, że ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu, należy wystąpić do ZUS z wnioskiem o ten zasiłek: konieczne są druk ZAS-53 i wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA otrzymany od lekarza. W przypadku otrzymania pierwszego zaświadczenia lekarskiego, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, należy wypełnić także i złożyć razem z wnioskiem oświadczenie na druku Z-10.

2. Doradca przekazał też wydruki o formach wsparcia realizowanych przez PFRON, zgodnych z rodzajem orzeczenia o niepełnosprawności: stopień lekki i umiarkowany.

3. Doradca poprosił, aby pan Radosław pamiętał o odebraniu Świadectwa Pracy.

Druga wizyta pana Radosława była spowodowana jego niepokojem o przyszłość. Po wyleczeniu, chciałby podjąć pracę zarobkową. Z powodu niepełnosprawności nie może wykonywać ciężkiej pracy fizycznej, ale jest zdolny do lżejszej. W latach ubiegłych odbył kurs operatora wózków widłowych, sfinansowany przez urząd pracy, jednakże jest to dla niego praca zbyt ciężka, brak jest także ofert pracy tego typu.

Po zadaniu pytań o zainteresowania pana Radosława i jego edukację w młodości okazało się, że przez rok uczęszczał do szkoły gastronomicznej i bardzo chciałby pracować jako pomocnik kucharza. Jest to właściwie jego marzenie. Doradca zainteresował pana Radosława spółdzielniami socjalnymi, założonymi przez osoby z niepełnosprawnościami, które prowadzą kawiarnie i bary w Warszawie. Zaproponował też panu Radosławowi, gdy już wzmocni swoje zdrowie psychiczne, by zgłosił w Urzędzie Pracy swoją gotowość do pracy w gastronomii. Doradca zaprosił pana Radosława na kolejną poradę gdyby miał kłopoty w nawiązaniu kontaktu z firmami, fundacjami i spółdzielniami socjalnymi działającymi na polu gastronomii i dystrybucji żywności.

Niedawno pan Radosław poinformował doradcę, że nawiązał kontakt z jedną ze wskazanych przeze niego fundacji, która pomaga osobom bezrobotnym i bezdomnym (m.in. prowadząc punkt rozdawania żywności) Aktualnie podjął się wolontariatu przy rozdawaniu żywności najuboższym, pozyskiwanej przez fundację od sklepów i sieci handlowych. Istnieje realna szansa, że jedna z sieci handlowych zatrudni go do pracy przy przygotowywaniu produktów do wysyłki online.

Piątek, 2 października 2020 roku