Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”-  przestrzeń dla seniorek i seniorów, osób w średnim wieku, młodzieży, dzieci i organizacji pozarządowych.

Pani Elżbieta ma 72 lata, jest osobą samotną, nie ma bliskiej rodziny. Jak sama podkreśla, jest w dobrej kondycji fizycznej, jednak od jakiegoś czasu czuje się bardzo samotna – kilka miesięcy temu zmarła jej najbliższa krewna ciocia Krystyna. Pani Ela, jak sama podkreśla, jest osobą nieśmiałą i ma trudności z nawiązywaniem kontaktów, choć kiedyś miała dobry kontakt z dziećmi – przez kilka lat przed odejściem na emeryturę pracowała w świetlicy szkoły podstawowej. Pani Ela obsługuje komputer, ale niestety nie zna praktycznie Internetu – chętnie by się tego nauczyła. Lubi malować, pisze też wiersze, a na balkonie ma piękny kwiatowy ogródek. Pani Ela pyta czy gdzieś w okolicy jej miejsca zamieszkania (Żoliborz) znajdzie miejsce, które mogłoby ją wesprzeć w nawiązaniu kontaktów z innymi osobami o podobnych do niej zainteresowaniach?

Doradczyni obywatelska opowiedziała pani Elżbiecie o Warszawskim  Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, którego misją jest kreowanie  działań na rzecz wzmacniania aktywności seniorek i seniorów oraz grup międzypokoleniowych, integrujących wspólnotę sąsiedzką, dzielnicową i miejską, wzmacniającą Warszawę w budowaniu wizerunku miasta przyjaznego i dostępnego dla osób w każdym wieku.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM) realizuje swoją misję w kilku równoległych obszarach, do których należą: 

 • aktywizacja i wsparcie seniorek i seniorów,
 • wolontariat, w tym w szczególności wolontariat senioralny,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • rozwój projektów senioralnych,
 • kreowanie przestrzeni do interakcji i dialogu międzypokoleniowego.

Centrum jest miejscem, w którym funkcjonuje stołówka oferująca obiady, klubo-kawiarnia, sala gimnastyczna, fryzjer, pralnia, pracownia plastyczna i informatyczna, sale porad i konsultacji.

Warto też podkreślić, że  CAM reaguje na bieżące potrzeby osób starszych w Warszawie, w Centrum od marca 2022 roku działa grupa wsparcia dla osób z Ukrainy, które spotykają się tu cyklicznie. 

Centrum obecnie prowadzi m.in. zajęcia dla seniorek/seniorów:

 • gimnastyka antydyskopatyczna – konsultacje indywidualne 
 • zajęcia gimnastyczne, joga, 
 • kursy językowe: angielski i niemiecki
 • zajęcia plastyczne, malarskie, warsztaty rękodzieła
 • indywidualne zajęcia z obsługi komputera/Internetu/ smartfonu
 • ogród społecznościowy – warsztaty ogrodnicze
 • gry planszowe/brydż/szachy 
 • zajęcia muzyczne, chór, gry na instrumentach

 Wszystkie zajęcia i aktywności w CAM są bezpłatne dla uczestniczek i uczestników. 

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej prowadzi obecnie także projekt „Miasto z sercem — wsparcie i aktywizacja seniorów”. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i sąsiedzkich usług opiekuńczych dla seniorek i seniorów z terenu Woli i Śródmieścia – dzielnic m.st. Warszawy. W ich ramach wolontariusze i wolontariuszki będą wspierać seniorów i seniorki m.in. poprzez wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak np. zakupy, wspólne spacery, spędzanie razem czasu, działanie w najbliższym otoczeniu, np. organizowanie spotkań towarzyskich z sąsiadami, towarzyszenie w wydarzeniach kulturalnych, dbanie o wspólną przestrzeń i inne. Centrum przyjmuje aktualnie zgłoszenia uczestniczek i uczestników – osób w wieku 60+ mieszkających na Woli lub Śródmieściu oraz osób do wolontariatu sąsiedzkiego.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” wraz z Urzędem Pracy m.st. Warszawy realizuje miejski projekt wsparcia wzbogacony o działania związane z pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. Senioralne Biuro Karier łączy osoby na emeryturze z zainteresowanymi pracodawcami (wiedza o rynku pracy oraz dostęp do ofert pracy dla osób 60 plus), e-mail: pracaseniora@up.warszawa.pl

Pani Ela otrzymała adres Centrum, które zajduje się na Muranowie na granicy dzielnicy Śródmieście i Woli (klientka ma dobry dojazd ok 10 minut tramwajem):

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Ul. Nowolipie 25 B,  01-002 Warszawa; tel. 22 838 34 96, 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej CAM oraz profilu na Facebooku:

https://cam.waw.pl/

https://www.facebook.com/camnowolipie/

https://cam.waw.pl/projekt-senioralny/miasto-z-sercem/

Autorka: Anna Thieme

Płaca minimalna od 1 stycznia 2022 roku

Pani Krystyna, od lutego 2021 roku pracuje jako salowa w szpitalu. Jest zatrudniona na cały etat, na podstawie umowy o pracę, na czas określony do dnia 31.12.2022 r. Jej miesięczne wynagrodzenie do końca 2021 r wynosiło 2800 zł brutto (ok 2060 zł netto). Pani Krystyna słyszała, że od 1 stycznia 2022 roku nastąpiły zmiany, m.in. wzrosła płaca minimalna i że nie ma być już od niej odprowadzany podatek. Pani Krystyna pyta czy ta zmiana wynagrodzenia również jej dotyczy?

Doradczyni obywatelska poinformowała Panią Krystynę, że wynagrodzenie minimalne osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2022 roku wynosi miesięcznie 3010 zł brutto. W związku z tą zmianą, pracodawca musi podnieść jej wynagrodzenie za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia czyli właśnie do kwoty 3010 zł brutto. Pracowniczka, w związku z tą zmianą, powinna otrzymać aneks do umowy o pracę – zmieniający jej kwotę wynagrodzenia miesięcznego z 2800 zł brutto do 3010 zł brutto.  Podwyżka wynagrodzenia minimalnego pociąga za sobą wzrost innych świadczeń ze stosunku pracy, których wysokość odpowiada kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności oraz wszystkich podstaw, progów i wskaźników obowiązujących w prawie pracy oraz ubezpieczeniach społecznych, które są zależne od krajowego minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 roku zostaje także podwyższona  minimalna stawka godzinowa z umów cywilnoprawnych – zleceń – z 18,30 zł brutto do 19,70 zł brutto. 

Zgodnie z programem Polski Ład, obecnie składki na ubezpieczenie społeczne przy minimalnym wynagrodzeniu będą wynosiły:

 • emerytalna: 293,78 zł;
 • rentowa: 45,15 zł;
 • chorobowa: 73,75 zł. 

Łącznie – 412,68 zł. 

Składka wypadkowa jest opłacana przez pracodawcę.

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest kwota 2 597,32 zł, a sama składka obecnie wynosi 233,76 zł. 

Suma składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne to 646,44 zł.

Program Polski Ład wprowadza podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł.

Ile zatem Pani Krystyna otrzyma na rękę od dnia 1 stycznia 2022 roku?

Od kwoty wynagrodzenia brutto 3010,00 zł należy odjąć sumę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 646,44 zł, pozostała kwota w wysokości 2363,56 zł stanowi wynagrodzenie netto.  Zatem wynagrodzenie Pani Krystyny netto powinno wzrosnąć  od 1 stycznia 2022 roku w porównaniu do wynagrodzenia miesięcznego z roku 2021  o kwotę ok 300 zł.

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wysokości pensji netto w ujęciu miesięcznym, z uwzględnieniem założeń rządowego programu „Polski Ład”:

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/kalkulator-wynagrodzen-polski-lad/

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw
Kodeks pracy z 1974 z ostatnimi zmianami z 2021 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1690) 

Autorka: Anna Thieme 

Uprawnienia wynikające z lekkiego stopnia niepełnosprawności 

Pani Joanna ma 33 lata i choruje od kilku lat na depresję. Leczy się i uczęszcza na terapię do Poradni Zdrowia Psychicznego, tam poinformowano ją, że może złożyć wniosek do Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Pani Joanna otrzymała lekki stopień niepełnosprawności na okres 3 lat. Zgłosiła się do punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z prośbą o wyjaśnienie jakie uprawnienia jej  przysługują jako osobie z niepełnosprawnością.

Doradczyni obywatelska poinformowała Panią Joannę, że w zależności od rodzaju stopnia niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) przysługują różne  ulgi  i uprawnienia. Z tytułu lekkiego stopnia niepełnosprawności może skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na następujące cele:

 • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym (także opiekunów gdy osoba z niepełnosprawnością wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a lekarz w skierowaniu wyraźnie uzasadni konieczność pomocy opiekuna);
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • likwidacja barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;
 • kosztów usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osoby niepełnosprawnej lub kosztów utrzymania psa asystującego;

Wniosek o dofinansowanie składa się na specjalnym formularzu. Formularze wniosków są dostępne na stronie:

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/dofinansowania-dla-osob-niepelnosprawnych

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a także oświadczenie o dochodach netto obliczonych za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający koszt planowanego zakupu urządzenia czy przedsięwzięcia. Więcej informacji o dofinansowaniach można uzyskać w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie:  https://wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/wsparcie-osob-niepelnosprawnych/pracownicy-dzialu-wspierania-osob-niepelnosprawnych

Ulga rehabilitacyjna w ramach podatku od osób fizycznych 

Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT, mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Od dochodu można odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu można więc odliczyć m.in. wydatki na:

1.       adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

2.       przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

3.       zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego);

4.       zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5.       odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowana stosowną fakturą, wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne;

6.       odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

7.       utrzymanie psa asystującego, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

8.       opłacenie tłumacza języka migowego;

9.       kolonie i obozy dla młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

10.   odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

11.   używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;

12.   odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w sanatorium

13.   leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami).

Wyżej wymienione wydatki można odliczyć, jeśli zostały sfinansowane przez osobę z niepełnosprawnością, a nie zostały pokryte np. ze środków PFRON. Wydatki muszą być potwierdzone dokumentami  np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/

Uprawnienia pracownicze

Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu). 

Dodatkowa przerwa w pracy wliczana do czasu pracy wynosi 15 min (do wykorzystania na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek).

Racjonalne usprawnienia – tzn. przeprowadzenie koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby np. przeniesienie stanowiska pracy z piętra na parter.

Pracodawca zatrudniający osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności może uzyskać m.in. dofinansowanie do jego wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, więcej informacji  na stronie: 

https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/

Ulgi w komunikacji miejskiej w Warszawie

Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, ale tylko te które nie ukończyły 26. roku życia. Aby uzyskać prawo do tej ulgi należy w Punkcie Obsługi Pasażera przedstawić dokument potwierdzający uprawnienia do bezpłatnych/ulgowych przejazdów taki jak legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z podanym symbolem choroby oraz złożyć wniosek o wydanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Uprawnienia kodowane są na 2 lata na Warszawskiej Karcie Miejskiej. 

https://warszawa19115.pl/-/ulgi-dla-osob-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia

Ulgi w komunikacji międzymiastowej

Ze zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP mogą korzystać jedynie osoby w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26. roku życia z lekkim stopniem niepełnosprawności. Mają one prawo do przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 proc. w drodze do szkoły, szkoły wyższej, placówki  opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny itp. 

https://www.intercity.pl/pl/

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Uchwała LXVII/1849/2018 w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie wysokości dopłat do cen biletów,
Kodeks pracy z 1974 z ostatnimi zmianami z 2021 r

  Autorka: Anna Thieme 

Uprawnienia wynikające z umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

Pan Andrzej ma 57 lat. Od 12 lat choruje na cukrzycę. Jego stan ostatnio znacznie się pogorszył się i lekarz zasugerował mu, aby złożył wniosek do Miejskiej Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie. Lekarz poinformował go, że po uzyskaniu orzeczenia będzie miał prawo do turnusu rehabilitacyjnego. Pan Andrzej otrzymał umiarkowany stopień niepełnosprawności na okres 3 lat. Zgłosił się do punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z prośbą o wyjaśnienie jakie uprawnienia mu przysługują jako osobie z niepełnosprawnością.

Doradczyni obywatelska poinformowała Pana Andrzeja, że w zależności od stopnia niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) przysługują różne  ulgi  i uprawnienia.

Z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługują następujące ulgi i uprawnienia:

Zniżki w komunikacji miejskiej w Warszawie

Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. Dlatego w poszczególnych miejscowościach są różne, np. w Warszawie do bezpłatnych przejazdów są uprawnione osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

 • symbol 04 – O
 • symbol 01 – U
 • symbol 12 – C
 • symbol 03 – L – od 25 grudnia 2019 r.

oraz te, które nie ukończyły 26. roku życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Do ulgowych przejazdów (50% zniżki) są uprawnione osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

 • symbol 10 – N
 • symbol 05 – R
 • symbol 11 – I
 • symbol 07 – S
 • symbol 09 – M
 • symbol 08 – T
 • symbol 02 – P
 • symbol 06 – E

Aby uzyskać prawo do ulgi komunikacyjnej w Warszawie, trzeba w Punkcie Obsługi Pasażera przedstawić dokument potwierdzający uprawnienia do bezpłatnych/ulgowych przejazdów taki jak legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z podanym symbolem choroby oraz złożyć wniosek o wydanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Uprawnienia kodowane są na 2 lata na Warszawskiej Karcie Miejskiej.

https://warszawa19115.pl/-/ulgi-dla-osob-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Dofinansowanie ze środków PFRON, można uzyskać na  następujące cele:

 • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym (także opiekunów, gdy osoba z niepełnosprawnością wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a lekarz w skierowaniu wyraźnie uzasadni konieczność pomocy opiekuna);
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;
 • dofinansowanie do kosztów usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osoby niepełnosprawnej lub kosztów utrzymania psa asystującego;

Wniosek o dofinansowanie składa się na specjalnym formularzu. Formularze wniosków są dostępne na stronie:

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/dofinansowania-dla-osob-niepelnosprawnych

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 
 • oświadczenie o dochodach netto obliczonych za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający koszt planowanego zakupu urządzenia czy przedsięwzięcia.

Więcej informacji o dofinansowaniach można uzyskać w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie: 

https://wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/wsparcie-osob-niepelnosprawnych/pracownicy-dzialu-wspierania-osob-niepelnosprawnych

Zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Jest to jedno ze świadczeń, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe. Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 215,84 zł miesięcznie. Wnioski należy składać w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawa, w której mieszkamy.

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-zasilku-pielegnacyjnego

Karta parkingowa

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r.). 

W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby, mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną jednym z symboli:

 • 04-O (choroby narządu wzroku) lub
 • 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub
 • 10-N (choroba neurologiczna) lub 
 • 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020). 

Więcej o wniosku o kartę parkingową:  

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/karta-parkingowa

Abonament radiowo – telewizyjny

Niektóre osoby z niepełnosprawnością są także zwolnione od wnoszenia opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Z abonamentu zwolnione są osoby:

 • posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub
 • posiadające orzeczenia trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, uzyskane z KRUS lub
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego lub
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB) lub
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS (całkowita niezdolność do pracy/trwała lub okresowa całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym). Zwolnienia to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej (Poczty Polskiej) oświadczenie o spełnianiu warunków i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/krrit/kto-jest-zwolniony-z-oplat-abonamentowych

Usługi telekomunikacyjne

Niektóre firmy telekomunikacyjne przyznają ulgi w opłatach osobom z niepełnosprawnością. Nie są to ulgi ustawowe, lecz ustalane przez poszczególnych operatorów.

Rabaty dla osób z umiarkowanym stopniem są przyznawane w niżej opisanych przypadkach:

 • w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L,
 • z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

O ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością należy pytać poszczególnych  operatorów. 

Więcej na temat ulg: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja

Podatki od osób fizycznych – ulga rehabilitacyjna

Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT, mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Od dochodu można odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu można więc odliczyć m.in. wydatki na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 2. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego);
 3. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 4. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowana stosowną fakturą, wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne;
 5. leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami).

Wyżej wymienione wydatki można odliczyć, jeśli zostały sfinansowane przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna. Wydatki muszą być potwierdzone dokumentami  np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/

Uprawnienia pracownicze

 1. Skrócony czas pracy: 

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

Osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Zatrudnienie według skróconych norm czasu pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia. 

Skrócony czas pracy nie obowiązuje w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

 1. Dodatkowa przerwa w pracy: 

Zgodnie z przepisami  jeśli czas pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, jest on uprawniony do trwającej co najmniej 15 minut przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy. Osoba z niepełnosprawnością ma dodatkowe 15 minut i może tę przerwę wykorzystać na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

 1. Dodatkowy urlop wypoczynkowy: 

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego 10-dniowego urlopu. Przysługuje on na takich samych zasadach, jak urlop wypoczynkowy. 

Przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu dodatkowego ustala się proporcjonalnie do czasu pracy. 

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba z niepełnosprawnością nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).

 1. Prawo do korzystania ze zwolnień od pracy: 

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

 • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, na podstawie wniosku lekarza, (sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną) o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
 • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Nieobecność w takim przypadku może trwać cały dzień lub kilka godzin, a pracodawca nie może wymagać, aby pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego pracownika z niepełnosprawnością

Pracodawca zatrudniający osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może uzyskać m.in. dofinansowanie do jego wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji  na stronie:

https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Autorka: Anna Thieme

Dostęp tłumacza migowego w instytucjach publicznych dla osób z niepełnosprawnościami

Pani Alina jest osobą głuchą, ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, porozumiewa się polskim językiem migowym (PJM). Jej 7 letnia córka uczy się w I klasie publicznej szkoły podstawowej. Pani Alina nie jest w stanie zrozumieć co mówi do niej nauczycielka, nie rozumie także treści niektórych e-maili, które od niej otrzymuje (wynika to z jej braku znajomości języka polskiego). Zwróciła się do szkoły, aby zapewniono jej, w kontaktach z nauczycielką, tłumacza migowego. Niestety, szkoła odmówiła. Pani Alina pyta czy szkoła ma obowiązek zapewnienia jej tłumacza migowego podczas kontaktów z wychowawczynią jej córki?

Pani Alina jest osobą głuchą, nieposługującą się  językiem polskim, stanowi to duży kłopot. Pani Alina zna niektóre polskie słowa,  ale nie zna  gramatyki polskiej, gdyż jej naturalnym językiem pozostaje język migowy PJM. Doradczyni obywatelska poinformowała Panią Alinę (za pośrednictwem tłumacza PJM on-line, dostępnego w urzędzie dzielnicy m.st Warszawy), że  szkoła jako instytucja publiczna ma obowiązek – zgodnie z  art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą). – zapewnić jej dostęp do tłumacza języka migowego PJM. 

Wniosek o zapewnienie dostępności poprzez zapewnienie tłumacza języka migowego PJM należy złożyć do podmiotu publicznego,  w tym przypadku do dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszcza córka Pani Aliny.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, 

Pani Alina wraz doradczynią obywatelską przygotowała pismo do szkoły, w którym wzywa  dyrekcję szkoły  do zapewnienia jej tłumacza języka migowego (PJM) w czasie zebrań w szkole. W piśmie zostały podane  konkretne daty 6 spotkań w roku szkolnym 2021/2022, które matka uczennicy otrzymała w komunikacie e-mailowym we wrześniu 2021 roku od wychowawczyni jej córki.

Jeśli mimo złożonego wniosku szkoła nie zapewni dostępności, to Pani Alina może złożyć, w terminie 30 dni skargę do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

PFRON przygotował dedykowaną dostępności sekcję serwisu internetowego dostepnosc.pfron.org.pl,  która zawiera wszystkie przydatne informacje oraz umożliwia złożenie wniosku o zapewnienie dostępności przez PFRON oraz skargi na brak dostępności każdego podmiotu publicznego. Powstała też infolinia 22 581 84 10 nr wew. 4 . Dla osób niesłyszących, na stronie zastosowano usługę tłumacza migowego online. Obsługa procesu skargowego będzie prowadzona również stacjonarnie dla osób, które preferują taką formę kontaktu w 16. oddziałach regionalnych PFRON w całym kraju. Informację o braku dostępności PFRON, wniosek o zapewnienie dostępności przez PFRON oraz skargę na brak zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny można złożyć także poprzez rządowy serwis obywatel.gov.pl

Więcej na temat skarg  na brak dostępności oraz formularze skargi można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-skarge-na-brak-dostepnosci-architektonicznej-lub-informacyjno-komunikacyjnej

Podstawa prawna:
Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)

Autorka: Anna Thieme

Harmonogram kontaktów rodzica z dzieckiem i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców

Pani Małgorzata ma 38 lat,  jest w nieformalnej separacji z mężem, oboje są zgodni, że powinni się rozwieść. Jej mąż Adam wyprowadził się z domu pół roku temu, pracuje jako dyrektor w firmie marketingowej, płaci alimenty w wysokości, na jakie umówili się z Panią Małgorzatą. Mają dwoje małych dzieci: Aleksander ma 4 lata, a Łucja 12 miesięcy. Jednak ojciec dzieci rzadko się z nimi widuje, choć deklaruje, że chce mieć z nimi relacje. Pani Małgorzata chciałaby przygotować harmonogram kontaktów z dziećmi,  zgłosiła się z prośbą o pomoc w jego przygotowaniu. Pyta też czy istnieją jakieś zabezpieczenia prawne zobowiązujące ojca do kontaktów z dziećmi?

Pani Małgorzata razem z doradczynią obywatelską omówiła harmonogram kontaktów na podstawie przykładowego planu wychowawczego, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci i możliwości Pani Małgorzaty oraz zgłaszane potrzeby ojca dzieci. Następnie wspólnie opracowały propozycję harmonogramu kontaktów z dziećmi. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem rodzinnym, obydwoje rodzice mają, co do zasady, prawo utrzymywania kontaktów ze swoimi dziećmi (oczywiście jeśli ze względu na dobro dziecka nie został wydany przez sąd zakaz kontaktów z dzieckiem). Prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej, tj. jej posiadania, ograniczenia czy pozbawienia.

Zakres kontaktów w szczególności obejmuje wspólny pobyt z dzieckiem (odwiedziny w miejscu zamieszkania, spotkania poza miejscem stałego pobytu dziecka), rozmowy z dzieckiem telefoniczne lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej, prowadzenie korespondencji. 

Kontakty rodzica z dzieckiem służą właściwemu rozwojowi dziecka i są uzasadnione jego dobrem. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. przemocy  sąd może wydać zakaz kontaktowania się z własnym dzieckiem.  

Wypracowany przez Panią Małgorzatę harmonogram kontaktów:
1. Harmonogram opieki nad dziećmi podczas roku szkolnego

A) Dzieci w dni powszednie i soboty (od poniedziałku do soboty włącznie) będą pod opieką matki w jej miejscu zamieszkania 

B) Dzieci będą pod opieką ojca w co drugą niedzielę miesiąca, licząc od pierwszej w danym miesiącu, w godzinach pomiędzy 14 a 17. Miejsce z którego ojciec będzie obierać dzieci: matka każdorazowo będzie przyprowadzać dzieci w wybrane wcześniej i ustalone z ojcem miejsce. 

2. Harmonogram opieki nad dziećmi podczas przerwy wakacyjnej i ferii zimowych (obowiązuje od czasu ukończenia przez młodsze dziecko 3 lat czyli od 02. 2022

A) Święta Bożego Narodzenia będzie spędzać w następujący sposób:
Z matką:  Wigilia, pierwszy dzień Świąt
Z ojcem: drugi dzień Świąt.
Miejscem, z którego ojciec będzie odbierać i do którego przyprowadzać  dzieci jest mieszkanie matki.

B) Święta Wielkanocne będzie spędzać w następujący sposób
z matką:  pierwszy dzień Świąt
Z ojcem drugi dzień Świąt
Miejscem, z którego ojciec będzie obierać i do którego przyprowadzać  dzieci jest mieszkanie matki.

C) Urodziny dzieci będą się odbywały z poszanowaniem prawa do uczestnictwa w nich obojga rodziców w następujący sposób: urodziny dzieci każdorazowo organizować będzie matka w wybranym przez siebie miejscu. Ojciec będzie zaproszony i obecny na każdej uroczystości. 

D) Inne dni świąteczne i święta rodzinne z udziałem dzieci będą się odbywały w następujący sposób: Dzień Dziecka każdorazowo organizować będzie ojciec, w wybranym przez siebie miejscu. Matka będzie zaproszona i obecna na każdej uroczystości.

Inne święta rodzinne z udziałem dzieci: organizacja pozostałych świąt możliwa jest zarówno przez ojca, jak i matkę. Podczas wszystkich świąt, w których dzieci będą brały udział, obecna będzie matka dziecka.

Zatwierdzony przez oboje rodziców harmonogram jako porozumienie rodzicielskie może stanowić załącznik w sprawie rozwodowej. Przy jego przygotowaniu także w rozszerzonej wersji obejmującej inne obszary  życia dzieci tj. edukacja czy zdrowie może pomóc mediatorka/mediator.

Co zrobić, gdy jeden z rodziców uchyla się od wypełnienia obowiązku utrzymywania ustalonych w harmonogramie kontaktów z dzieckiem? Przepisy prawa umożliwiają nałożenie sankcji pieniężnej  za naruszenie ustaleń już w postanowieniu ustalającym te kontakty. Niestety, nadal, aby skutecznie wyegzekwować kontakty z dzieckiem w sytuacji, gdy nie są one realizowane przez drugiego z rodziców, należy przejść dwa oddzielne postępowania sądowe.

W sytuacji, gdy brak zainteresowania utrzymywaniem kontaktów przez jednego z rodziców  przekłada się na relacje pomiędzy nim, a dzieckiem, wówczas istnieje możliwość zwrócenia się z do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. 

Gdy pomimo postanowienia sądu jedno z rodziców nie wywiązuje się z ustaleń zawartych w postanowieniu, wówczas następnym krokiem jest zwrócenie się do sądu z wnioskiem, aby sąd “zagroził” rodzicowi nie wywiązującemu się z obowiązku utrzymywania kontaktu z dzieckiem, zapłatą określonej sumy pieniężnej (uwzględniającej sytuację majątkową osoby zobowiązanej) na rzecz drugiego z rodziców. Orzeczenie z zagrożeniem nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej może być zawarte już w postanowieniu sądu ustalającym kontakty z dzieckiem, jeżeli już n atym pierwszym etapie wykażemy, poprzez składanie stosownych dowodów, że istnieje obawa, że kontakty nie będą prawidłowo wykonywane przez drugą stronę.

Jeżeli pomimo ostrzeżenia przez sąd o grożących konsekwencjach finansowych kontakty z dzieckiem nie są  realizowane, to sąd (na kolejny wniosek drugiego rodzica) nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej, obliczając jej wysokość proporcjonalnie do liczby naruszeń.

Warto dodać, że omówione tutaj zasady „ukarania” rodzica, który nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem, mają również zastosowanie do orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach – czyli w przypadku tzw. opieki naprzemiennej.

Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Autorka: Anna Thieme

Zmiana zawodu, przekwalifikowanie czyli jak wkroczyć na nową drogę kariery zawodowej?

Pani Anna ma 37 lat, pracuje jako opiekunka dziecięca. Z wykształcenia jest kucharką,  nie chce jednak dłużej wykonywać tego zawodu. Jako kucharka pracowała przez pewien czas po ukończeniu technikum gastronomicznego – uznała jednak, że nie jest to zawód dla niej. Po kilku latach pracy opiekunki dziecięcej wykonywanej dorywczo na podstawie umowy zlecenia, chciałaby teraz znaleźć możliwość wykonywanie takiej samej pracy, ale na podstawie umowy o pracę.  Zwróciła się do doradczyni obywatelskiej z Nieodpłatnych Porad Obywatelskich z prośbą o pomoc jak może zmienić zawód i znaleźć zatrudnienie jako opiekunka, ale na umowę o pracę?

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę przy zmianie zawodu? Dwa podstawowe to:

∙         umiejętności, kwalifikacje oraz zainteresowania 

∙         aktualne uwarunkowania rynku pracy

Zatem przekwalifikowanie to wypadkowa tych dwóch podstawowych elementów. W sytuacji zmiany zawodu warto zwrócić się o wsparcie do osób zajmujących się poradnictwem zawodowym w urzędach pracy.

Pani Anna otrzymała wstępne informacje o poradnictwie zawodowym oraz wytyczne jak przygotować informacje o sobie (zawodowe portfolio). 

Klientka omówiła z doradczynią niezbędne elementy do zawodowego portfolio: 

∙         umiejętności, w tym przypadku  w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata np gotowania (w tym dietetycznego), umiejętność rysowania; 

∙         kwalifikacje np. podstawowa obsługa komputera w tym edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i Internetu; posiadanie prawo jazdy kategorii B;

∙         cechy np. cierpliwość, wytrwałość, empatia, kreatywność;

∙         zainteresowania np. florystyka, malarstwo, pływanie.

Doradczyni poradziła Pani Annie jak zarejestrować się w urzędzie pracy on-line:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/rejestracjaOsob

Klientka  zgłosiła się do urzędu po rejestracji i już przygotowana- mając wstępnie przygotowane informacje zawodowe o sobie – do działu porad zawodowych w urzędzie pracy. Usługa poradnictwa zawodowego w urzędach pracy  jest dostępna zarówno dla osób zarejestrowanych, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych.

W ramach poradnictwa zawodowego pani Anna będzie mogła uzyskać pomoc m.in. w zakresie: 

 • wyboru lub zmiany zawodu, 
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, 
 • określenia swoich kompetencji i zainteresowań, 
 • zaplanowania rozwoju zawodowego. 

Więcej informacji na temat poradnictwa zawodowego można znaleźć na stronie www:

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe/poradnictwo-indywidualne

Jako osoba bezrobotna Pani Anna będzie mogła skorzystać z bezpłatnych narzędzi jakie oferują urzędy pracy osobom, które zmieniają zawód:

 • szkoleń/kursów zawodowych; 
 • warsztatów aktywizacji zawodowej, wspierających czas przekwalifikowania się; 
 • stażu zawodowego, gdzie będzie mogła wypróbować swoje nowe umiejętności w czasie płatnego stażu (3-6 miesięcy);
 • ofert pracy.

Doradczyni obywatelska poinformowała klientkę, że przy wyborze zawodu, warto  wziąć pod uwagę zawody przyszłości (prognozy polskiego rynku pracy) tj. zawody poszukiwane w ciągu najbliższych 20 lat:

 • Specjalistki/ści IT – obecnie na rynku pracy brakuje analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych. 
 • Specjalistki/ści automatyki – w związku z postępującą automatyzacją bardzo wielu procesów produkcyjnych potrzebni są specjaliści, którzy będą zarządzać i pilnować 
 • Lekarki, pielęgniarki, fizjoterapeuci – w najbliższym czasie specjaliści i specjalistki z branży medycznej będą wysoko cenieni na rynku pracy.
 • Osoby do opieki nad osobami starszymi,  z niepełnosprawnościami i do opieki nad dziećmi – w najbliższym czasie specjaliści i specjalistki z branży opiekuńczej będą poszukiwani na rynku pracy.
 • Nauczyciele/lki – w Polsce wciąż brakuje nauczycieli, przede wszystkim kształcenia zawodowego. Ponadto większość pracowników szkół zbliża się do wieku emerytalnego.  
 • Osoby specjalizujące się w technologiach odnawialnych źródeł energii -odnawialne źródła energii są coraz bardziej popularne, specjaliści z tej branży coraz bardziej poszukiwani.

Pani Anna po konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego w urzędzie pracy, ukończyła kurs opiekunek dziecięcych (potwierdziła swoje praktyczne kwalifikacje zawodowe i pogłębiała wiedzę na temat pedagogiki przedszkolnej), następnie odbyła trzymiesięczny płatny staż zawodowy w prywatnym żłobku jako opiekunka, a po ukończeniu stażu została tam zatrudniona na umowę o pracę na cały etat.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Autorka: Anna Thieme

Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w m.st. Warszawie – jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Pani Alinie wypowiedziano umowę najmu lokalu m.st Warszawy z powodu zadłużenia. Zadłużenie powstało kilka lat temu, kiedy to Pani Alina miała kłopoty ze znalezieniem pracy i przez kilka miesięcy nie opłacała czynszu w całości. Obecnie Pani Alina uiszcza opłaty za mieszkanie w całości i w terminie. Ponadto skorzystała z programu restrukturyzacji zadłużeń realizowanego przez m. st. Warszawa i w maju 2021 r. podpisała ugodę dotyczącą spłaty zaległości za mieszkanie. Jednak wciąż nie ma tytułu prawnego do mieszkania. Pani Alina pyta czy teraz może wystąpić o przywrócenie umowy najmu  i jak może to zrobić?

Pani Alina skorzystała ze wsparcia poradnictwa obywatelskiego i otrzymała informację, że po opłaceniu minimum 3 rat zadłużenia (zgodnie z podpisaną przez nią ugodą restrukturyzacji długu) – może wystąpić z wnioskiem o  ponowne zawarcie umowy najmu. W przypadku Pani Aliny  będzie to druga połowa sierpnia 2021, kiedy to zostanie opłacona 3 rata zadłużenia.

Dodatkowe warunki jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o przywrócenie tytułu prawnego:

 • nieprzerwane zamieszkiwanie w lokalu
 • spełnianie kryterium dochodowego 

Szczegóły dotyczące kryterium dochodowego znajdą Państwo w naszym artykule:

https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/07/05/jak-uzyskac-pomoc-mieszkaniowa-w-warszawie-po-1-lipca-2021-roku/

W  przypadku Pani Aliny jest to kwota 2800 zł czyli pani Alina spełnia ten warunek.

O ponowny najem (utracony w wyniku zadłużenia) mogą się też ubiegać osoby, którym w wyniku upadłości konsumenckiej umorzono zadłużenie (w tym zaległość za lokal) lub które mają, zgodnie z postanowieniem sądu, do wykonania plan spłaty w którym jest też spłata zaległości za lokal. W przypadku osób realizujących plan spłaty wniosek o najem mogą złożyć po 6 miesiącach wykonywania planu spłaty w zakresie opłat za lokal.

Generalnie o zawarcie umowy w tym trybie może ubiegać się były najemca, ale mogą też członkowie rodziny (małżonka/ek najemcy, były małżonek najemcy, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie), którzy spełniają określone uchwałą warunki.

Przy wsparciu doradczyni obywatelskiej pani Alina wypełniła formularz wniosku o przywrócenie tytułu najmu (formularz wniosku można pobrać w urzędzie dzielnicowym lub w wersji elektronicznej na stronie www: https://warszawa19115.pl/documents/20184/46860/Wniosek+o+pomoc+mieszkaniow%C4%85)

Pani Alina przygotowała krótkie uzasadnienie wniosku opisując trudną sytuację, w jakiej znalazła się 2 lata temu z powodu utraty pracy – co było powodem powstania zadłużenia.  W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie tytułu najmu opisujemy krótko sytuację, która sprawiła, że nie płaciliśmy czynszu np. utrata pracy, choroba lub niepełnosprawność oraz przedstawiamy aktualną  sytuację finansową, w jakiej się znajdujemy.

We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt.  Pani Alina je wypełniła tak, żeby ułatwić kontakt z nią, w sprawie wniosku o przywrócenia tytułu najmu.

Poza wnioskiem o przywrócenie tytułu najmu Pani Alina złożyła jeszcze obowiązkowe załączniki (jeśli wraz z panią Aliną zamieszkiwałby inne dorosłe osoby,  to także one musiałby złożyć zaświadczenia i  oświadczenia):

 • deklarację o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku 
 • zaświadczenie o dochodach brutto z miejsca pracy. 

W przypadku osób otrzymujących zasiłki, zapomogi lub zarejestrowanych jako osoby bezrobotne – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub Ośrodka Pomocy Społecznej, a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie złożone w obecności pracownika.

 • Oświadczenie o stanie majątkowym 

Formularze załączników do wniosku o przywrócenie tytułu najmu, dostępne są na stronie:

https://warszawa19115.pl/-/regulacja-tytulu-prawnego-do-lokalu-mieszkalnego-z-zasobow-miasta-dotyczy-osob-mieszkajacych-w-mieszkaniach-komunalnych-bez-tytulu-prawnego-

Przy składaniu wniosku wraz z załącznikami w urzędzie należy mieć ze sobą dowód osobisty, który okazujemy osobie przyjmującej od nas wniosek.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 182 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).
Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14836 oraz z 2020 r. poz. 5791).
UCHWAŁA NR XLVII/1459/2021 Rady miasta stołecznego Warszawy z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy 
Zarządzenie nr 970/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o pomoc mieszkaniową.
uchwała nr XIII/295/2019 w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy

Autorka: Anna Thieme

Kalkulacja wysokości alimentów w zależności od wieku dziecka

Pani Paulina, po rozstaniu z partnerem, samodzielnie wychowuje troje ich wspólnych dzieci: córki w wieku 4  i 12 lat oraz syna w wieku 8 lat. Jej były partner, początkowo płacił regularnie na utrzymanie dzieci kwotę, jaką wspólnie ustalili. Obecnie ojciec dzieci jest w kolejnym związku i od 2 miesięcy płaci alimenty w wysokości jaką sam ustala. Jest ona dużo niższa od pierwotnie wspólnie ustalonej kwoty. Jak twierdzi, na to go obecnie tylko stać, bo musi utrzymać swój dotychczasowy poziom życia, do którego jest przyzwyczajony (pracuje jako dyrektor  firmy farmaceutycznej). Ojciec dzieci uważa, że to Pani Paulina powinna dostosować wydatki dzieci do budżetu jakim dysponuje. W tej sytuacji Pani Paulina postanowiła wystąpić o alimenty do sądu, pyta jak należy prawidłowo ustalić wysokość alimentów i jak należy udowodnić wydatki?  

Wysokość alimentów na dziecko to wypadkowa uzasadnionych potrzeb dziecka zależnych między innymi od jego wieku, stanu zdrowia itp. oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej do alimentacji. Warto pamiętać, że rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku utrzymanie na takiej stopie życiowej na jakiej sami żyją. Szczególnie po rozstaniu rodziców, warunki w jakich wychowuje się dziecko, nie powinny ulec zmianie.

W zestawieniu kosztów Pani Paulina musi zatem określić miesięczne koszty utrzymania każdego z dzieci osobno, uwzględniając poszczególne elementy składowe ich wspólnego budżetu domowego oraz kosztów utrzymania dzieci:

 1. Wydatki całej rodziny ponoszone miesięcznie – podzielone na liczbę osób w gospodarstwie domowym:
 • opłaty mieszkaniowe – wysokość czynszu oraz   opłat za media (energię, gaz, wywóz śmieci, wodę, centralne ogrzewanie), telewizję, Internet czy ubezpieczenie mieszkania (kwotę opłaty rocznej należy podzielić na 12 ) 
 • kosmetyki i artykuły higieniczne (do ciała, włosów, pieluszki, mokre chusteczki, kosmetyki w zależności od wieku dziecka)
 • środki czystości (proszek do prania, płyn do płukania tkanin, papier toaletowy, płyn do mycia naczyń i in.)
 1. Wydatki indywidualne na dzieci:
 • koszty związane z edukacją (wszystkie opłaty w przedszkolu i szkole, obiady w stołówce szkolnej, podręczniki, artykuły szkolne, korepetycje, zajęcia dodatkowe itp.)  Trzeba pamiętać, aby wydatek jednorazowy podać w skali miesięcznej czyli n.  koszt podręczników dzielimy na 12 i w ten sposób uzyskamy kwotę miesięczną.
 • opieka nad dzieckiem – żłobek lub opiekunka,
 • żywność, napoje (tu należy uwzględnić dietę dziecka wynikającą z jego wieku, ale także np. alergii pokarmowych czy diet koniecznych przy schorzeniach np. cukrzycy)
 • ubrania i buty, w tym też sezonowe, ale także te kupowane na wyjątkowe okazje (bal karnawałowy, strój galowy, strój świąteczny). Wydatki roczne zakupów sumujemy i dzielimy na 12 . 
 • rozrywka i kultura (kino, teatr, muzeum, prezenty urodzinowe dla kolegów i koleżanek, zabawki, książki, gry planszowe) – przeliczone na średnie wydatki miesięczne 
 • wydatki związane ze zdrowiem dziecka (leki, witaminy, opieka medyczna,  rehabilitacja, okulary korekcyjne, aparat ortodontyczny itp.),
 1. Wydatki ponoszone sezonowo lub raz na 12 czy 24 msc – należy je zsumować i podzielić na 12/24:
 • sport, hobby
 • wydatki na wyjazdy wakacyjne – kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki. 
 • sprzęt sportowy i rekreacyjny – np. rower, rolki, sprzęt specjalistyczny jeśli dziecko uprawia sport,
 • okresowe większe wydatki, np. meble, i wyposażenie pokoju (w tym także farby, wykładziny, oświetlenie i dodatki użyte w pokoju dziecka), komputer do nauki.

Trzeba pamiętać, aby wydatki ponoszone raz w roku lub raz na 2 lata (np. wyjazd wakacyjny, malowanie pokoju, zakup pościeli czy sprzętu sportowego) dostosować do budżetu miesięcznego czyli, tak jak zostało to wyjaśnione powyżej, należy je podzielić przez 12 lub 24 miesiące.

Pani Paulina od kilku tygodni zbiera faktury – dokumentację wydatków, w tym koszty wyżywienia, leków, środków czystości itp. 

Szczegółowa kalkulacja wydatków na dzieci Pani Pauliny, jest zależna od ich wieku, stanu zdrowia, indywidualnych potrzeb  i  kształtuje się następująco:

Córka lat 4, w sumie miesięczne wydatki wynoszą 1850 zł:

 • Opłaty mieszkaniowe (1/4 kosztów) – 380 zł
 • Opieka nad dzieckiem –  200 zł
 • Żywność – 650 zł
 • Ubrania i buty – 250 zł
 • Kosmetyki i artykuły higieniczne – 50 zł
 • Środki czystości – 60 zł
 • Rozrywka i kultura  – 30 zł
 • Wydatki związane ze zdrowiem dziecka (leki na alergie na stałe, prywatna wizyty  u lekarza 3 razy w  roku) – 150 zł 
 • Sprzęt sportowy i rekreacyjny – 30 zł
 • Okresowe większe wydatki – 50 zł

Syn lat 8, w sumie miesięczne wydatki wynoszą  2020 zł:

 • Opłaty mieszkaniowe (1/4 kosztów) – 380 zł
 • Wydatki związane z edukacją  – 200 zł
 • Żywność – 650 zł
 • Ubrania i buty – 300 zł
 • Kosmetyki i artykuły higieniczne – 50 zł
 • Środki czystości – 60 zł
 • Rozrywka i kultura – 30 zł
 • Wydatki związane ze zdrowiem dziecka – 100 zł 
 • Sprzęt sportowy i rekreacyjny –  50 zł
 • Okresowe większe wydatki – 50 zł
 • Wakacje (kolonie) – 150 zł

Córka lat 12, w sumie miesięczne wydatki wynoszą 2500 zł:

 • Opłaty mieszkaniowe (1/4 kosztów) – 380 zł
 • Wydatki związane z edukacją – 250 zł
 • Żywność (dieta) – 850 zł
 • Ubrania i buty – 250 zł
 • Kosmetyki i artykuły higieniczne – 50 zł
 • Środki czystości – 60 zł
 • Rozrywka i kultura – 80 zł
 • Wydatki związane ze zdrowiem dziecka (leki związane z cukrzycą, prywatna opieka medyczna) – 250 zł 
 • Sprzęt sportowy i rekreacyjny – 50 zł
 • Wakacje (obóz sportowy) – 150 zł
 • Okresowe większe wydatki – 50 zł

W przypadku pani Pauliny, ojciec dzieci przykłada się osobistymi staraniami do opieki nad dziećmi w niewielkim stopniu, z tego powodu Pani Paulina może wnioskować, aby jego wkład finansowy był  większy niż jej – zatem będzie wnioskować o 60% kosztów utrzymania każdego z dzieci. Pani Paulina wystąpi z pozwem o alimenty miesięczne w wysokości:

 • Córka lat 4 – kwota: 1100 zł
 • Syn lat 8 – kwota: 1200 zł
 • Córka lat 12 – kwota: 1500 zł

Warto pamiętać, że sąd przy określaniu alimentów weźmie także pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe ojca dzieci – w  tym otrzymywane przez niego premie, nagrody pieniężne itp.  oraz dochody z majątku, który posiada (np. wynajem mieszkania, dzierżawa nieruchomości itp.). Ale też jego wykształcenie, umiejętności, stan zdrowia czyli jego potencjał do zarobkowania.

Pani Paulina złoży pozew o alimenty wraz z dokumentami potwierdzającymi te wydatki  (faktury, zastawianie czynszu z administracji itp.). W związku z tym, że 12 letnia córka i 8 syn Pani Pauliny znajdują się pod stałą opieką medyczną – dlatego zostanie przedstawiona sądowi także dokumentacja medyczna potwierdzająca ich problemy zdrowotne.

Więcej o pozwie o alimenty na naszym blogu: https://poradnictwoobywatelskie.com/2020/08/24/jak-uzyskac-alimenty/

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. 2020.1359 t.j. z dnia 2020.08.10; art. 1280144

Autorka: Anna Thieme

Korzyści wynikające z rejestracji w urzędzie pracy; jakie możliwości daje status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy?

Pani Magdalena ma 38 lat i od ponad 10 lat nie pracuje. Jest osobą z niesprawnością w stopniu znacznym, ma także orzeczoną przez ZUS całkowitą niezdolność do pracy. Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne. Rok temu rozwiodła się z mężem alkoholikiem i samodzielnie wychowuje 10-letnią córkę. Po urodzeniu córki, stan zdrowia pani Magdy uległ pogorszeniu i nie była już w stanie wrócić do pracy. Po latach rehabilitacji i rozstaniu z mężem, pani Magda czuje się gotowa do powrotu na rynek pracy. Brakuje jej kontaktu z ludźmi a niskie dochody nie pozwalają na komfortowe życie. Przed urodzeniem córki pracowała przez kilka lat w księgarni (sprzedaż, prace biurowe). Obecnie utrzymuje się z renty z tytułu niezdolności do pracy (w wysokości 1500 zł brutto), alimentów (które były mąż płaci nieregularnie, średnio w wysokości około 300 zł miesięcznie) i świadczenia 500+ na dziecko. Pani Magda, od tylu lat funkcjonująca poza rynkiem pracy, nie wie jednak, w jaki sposób mogłaby skutecznie znaleźć pracę. Czy może się zarejestrować w urzędzie pracy, skoro jest osobą z niepełnosprawnością i pobiera rentę?

Oczywiście, pani Magda, jako osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, może zarejestrować się w urzędzie pracy. W Warszawie powinna zgłosić się do Urzędu Pracy m.st Warszawy, do Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się w dzielnicy Wola przy ul. Młynarskiej 37a. Rejestrują się tam osoby z niepełnosprawnością ze wszystkich dzielnic Warszawy. 

Uwaga! Osoby pozostające bez pracy i nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności mogą rejestrować się w Urzędzie Pracy właściwym dla ich miejsca zameldowania, a w przypadku braku meldunku – w zależności od ich miejsca pobytu/zamieszkania:

 1. dla mieszkańców dzielnic Praga Południe, Praga Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer i Wesoła jest to Urząd Pracy m.st Warszawy przy ul. Grochowskiej 171 A; 
 2.  dla mieszkańców dzielnic Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów i Włochy jest to Urząd Pracy m.st Warszawy przy ul. Ciołka 10 A. 

Zgłaszając się do Urzędu Pracy, osoba, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajduje, zostanie zarejestrowana, to znaczy uzyska status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

 • status osoby bezrobotnej uzyska m.in. osoba, która: 

o nie jest zatrudniona ani nie wykonuje innej pracy zarobkowej; 

o nie uczy się w szkole w systemie dziennym;

o ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

o nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego. Uwaga! Może uzyskać status osoby bezrobotnej osoba, która pobiera te świadczenia w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia (tj. 1400 zł brutto) i nie ukończyła wieku emerytalnego; 

o nie pobiera zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Szczegółowe informacje o tym, kto może uzyskać status osoby bezrobotnej, określa art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • status osoby poszukującej pracy, czyli osoby, która szuka pracy, ale nie ma prawa do uzyskania statusu bezrobotnego, bo np. jest zatrudniona lub, tak jak pani Magda, pobiera rentę w wysokości 1500 zł brutto, czyli jej świadczenie przekracza kwotę połowy minimalnego wynagrodzenia.

Warto wiedzieć, że osoba poszukująca pracy – w przeciwieństwie do osoby bezrobotnej – nie zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie będą za nią opłacane składki zdrowotne, nawet jeśli nie ma ona prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W zależności od rodzaju uzyskanego statusu, osobie przysługują różne uprawnienia: większe w przypadku osoby bezrobotnej, mniejsze w przypadku poszukującej pracy. Na przykład, tylko osobie bezrobotnej będzie przysługiwać prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania zasiłku można znaleźć na stronie: https://warszawa.praca.gov.pl/-/14263-zasilek-dla-osob-bezrobotnych.

O innych formach wsparcia osób zarejestrowanych można przeczytać na stronie Warszawskiego Urzędu Pracy: https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia

Pani Magda, mimo że nie pracuje zawodowo, ale jest uprawniona do renty, to w urzędzie pracy może zostać zarejestrowana wyłącznie jako osoba poszukująca pracy. Dzięki statusowi osoby poszukującej pracy, będzie mogła skorzystać z różnych form aktywizacji, m.in. z ofert staży, szkoleń czy dofinansowań do prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie jak każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, będzie także mogła skorzystać ze wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego oraz z ofert pracy.

W Urzędzie Pracy pani Magda może zarejestrować się osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej Urzędu. Niezależnie od tego, czy za pośrednictwem strony internetowej rejestrujemy się jako osoba poszukująca pracy, czy jako osoba bezrobotna, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil zaufany jest bezpłatnym podpisem elektronicznym, za pomocą którego można podpisywać dokumenty składane drogą elektroniczną oraz poświadczać swoją tożsamość. Szczegółowe informacje o tym, jak założyć bezpłatny profil zaufany, można znaleźć na stronie: https://warszawa.praca.gov.pl/documents/10240/11841826/Instrukcja%20jak%20za%C5%82o%C5%BCy%C4%87%20Profil%20Zaufany.pdf/8d8c2a5d-a62a-4428-9d64-61c3e9917934

Strona, na której można dokonać rejestracji w Urzędzie, znajduje się pod adresem: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny

Przy rejestracji w Urzędzie Pracy, pani Magda będzie musiała przedstawić następujące dokumenty: 

 •  świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,
 •  dokumentację potwierdzającą jej zatrudnienie: wszystkie świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej (umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 •  orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności,
 •  dokumenty potwierdzające jej dodatkowe kompetencje zawodowe: świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń czy nabytych uprawnień zawodowych,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Po przygotowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, pani Magda zdecydowała się zarejestrować się w Urzędzie Pracy za pośrednictwem profilu zaufanego. 

Ze względu na to, że pani Magda pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, uzyskała status osoby poszukującej pracy i dzięki temu skorzystała z następujących form wsparcia:

 • z poradnictwa zawodowego

o wspólnie z doradcą zawodowym ustaliła:

· swój profil zawodowy (kwalifikacje zawodowe,możliwości i ograniczenia wykonywania konkretnych czynności zawodowych, cechy osobowe, zainteresowania); 

· obszary poszukiwania pracy (administracja, prace biurowe, recepcja i rejestracja klientów). 

Ponadto nauczyła się tworzyć dokumenty aplikacyjne dostosowane do ofert konkretnych pracodawców i przygotowała się do uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych z pracodawcami, przeprowadzanych obecnie głównie w formie on-line.

 • ze stażu zawodowego (w ramach projektu realizowanego przez Urząd Pracy)

Pani Magdalena może już co prawda korzystać z elektronicznego portalu z ofertami pracy (https://warszawa.praca.gov.pl/oferty-pracy), ale zdała sobie sprawę, że po tak długiej przerwie jej powrót na rynek pracy nie będzie łatwy. Dlatego też zdecydowała się wpierw na trzymiesięczny staż w recepcji przychodni lekarskiej, odbywany w ramach projektu stażowego realizowanego przez Urząd Pracy. 

Doradczyni poradnictwa obywatelskiego poinformowała panią Magdę, że może skorzystać również z oferty bezpłatnych kursów i szkoleń realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu, pani Magdalena ukończyła kurs komputerowy z zakresu podstawowej obsługi programów biurowych (Word i Excel) i obecnie doskonali w domu nabyte umiejętności. Zapisała się także na szkolenie ze zdalnej obsługi klienta, aby uzyskać dodatkowe kompetencje, dzięki którym łatwiej będzie jej rozpocząć pracę już po zakończeniu stażu . 

Pani Magda, nie tylko nabyła nowe umiejętności przydatne na rynku pracy, ale także dowiedziała się, jakie uprawnienia przysługują pracownikom z niepełnosprawnością, a także z jakiego wsparcia może skorzystać pracodawca.

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy

Dane kontaktowe Urzędu Pracy m.st. Warszawy: 

· Infolinia o usługach Urzędu Pracy m.st. Warszawy – 19524

· Siedziba ul. Grochowska 171B, e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl; 

· Placówka ul. Ciołka 10A, e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl; 

· Placówka ul. Młynarska 37A, e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl; 

https://warszawa.praca.gov.pl/

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Autorka: Anna Thieme