Dla kogo mieszkanie TBS?

Pan Krzysztof wraz z małżonką Alicją i 6-letnim synem Kacprem od 8 lat mieszkają w Warszawie. Mieszkanie nie jest ich własnością, wynajmują je od osoby prywatnej. Pan Krzysztof i jego żona pracują na podstawie umowy o pracę, podatki rozliczają w Warszawie. W ostatnim czasie z powodu pandemii COVID–19 ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Pan Krzysztof pracuje w mniejszym wymiarze czasu pracy i dochód jaki uzyskiwał z premii od sprzedanych produktów znacznie zmalał. Oboje z żoną zastanawiają się, jak poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. Przeanalizowali swoje wydatki i doszli wspólnie do wniosku, że najwyższą pozycją w budżecie domowym jest opłata za najem mieszkania i trzeba ją obniżyć. Pan Krzysztof przeanalizował koszty najmu mieszkania o mniejszej powierzchni. Okazało się, że różnica w czynszu jest znikoma.  Postanowił więc dowiedzieć się, czy m.st. Warszawa pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej.  

Doradca obywatelski poinformował Pana Krzysztofa, że m.st. Warszawa pomaga swoim mieszkańcom, udzielając pomocy lokalowej i sprawdził, czy Pan Krzysztof wraz z rodziną spełnia warunki, jakie są zawarte w uchwale Rady  Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, aby móc ubiegać się o tzw. mieszkanie komunalne. Okazało się, iż Pan Krzysztof nie spełnia podstawowego kryterium, jakim jest kryterium dochodowe. Została przekroczona górna granica dochodu gospodarstwa, która dla trzech osób wynosi 5.741,48 zł. Brak możliwości ubiegania się o najem lokalu z zasobów mieszkaniowym m.st. Warszawy nie zamyka jednak Panu Krzysztofowi drogi do uzyskania pomocy mieszkaniowej.

W ramach poszerzenia oferty pomocy dla mieszkańców m.st. Warszawy, których sytuacja nie pozwala na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie, Prezydent m.st. Warszawy, Zarządzeniem nr 466/2020 z dnia 27 marca 2020 r. określił zasady pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Zarządzenie jest dodatkową formą pomocy określonej Uchwałą Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Do najmu lokalu TBS mogą zostać skierowane osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • zamieszkują na terenie m.st. Warszawy i na jego terenie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • spełniają kryterium dochodowe,
  • w przypadku osób, które zajmują lokale z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu TBS, dodatkowo muszą być spełnione następujące warunki:
  1. nie występowały zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokalu za więcej niż trzy pełne, kolejne okresy płatności,
  2. nie występowały przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie praw lokatorów (tzn. pomimo pisemnego upomnienia nadal używają lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbują obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczą urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali lub wynajęły, podnajęły albo oddały do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela),
  • wnioskodawca, jego małżonek lub inna osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub zgłoszona do zamieszkiwania nie posiadają tytułów prawnych do nieruchomości pozwalających zabezpieczyć warunki mieszkaniowe we własnym zakresie. W przypadku osób posiadających umowę najmu w chwili złożenia wniosku, wymagane jest złożenie oświadczenia o jej rozwiązaniu przed zawarciem umowy najmu lokalu TBS.

Pan Krzysztof może ubiegać się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego z partycypacją m.st. Warszawy, ponieważ spełnia wymienione wyżej warunki. Od ośmiu lat mieszka z rodziną w Warszawie i tutaj rozlicza podatek dochodowy. Średni miesięczny dochód jego rodziny mieści się w przedziale pomiędzy  5.741,48 zł – 11.482,95 zł (kryterium przewidziane dla trzyosobowej rodziny). Ani Pan Krzysztof ani jego małżonka nie posiadają tytułów prawnych do nieruchomości pozwalających zabezpieczyć warunki mieszkaniowe we własnym zakresie.

Pan Krzysztof może zatem złożyć wniosek o pomoc mieszkaniową wraz z wnioskiem o najem lokalu z zasobów TBS. Wnioski wraz z załącznikami składa się w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania. Formularze wniosków wraz z wykazem dokumentów  można pobrać na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy bądź osobiście w Wydziale ds. Lokalowych w Urzędzie Dzielnicy właściwej dla pobytu wnioskodawcy. Po złożeniu wniosku zostanie on poddany wnikliwej analizie i weryfikacji. Po zakwalifikowaniu się, wnioskodawca zostanie umieszczony na liście dzielnicowej osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów TBS. Lista ta jest raz w miesiącu przekazywana do Biura Polityki Lokalowej i osoby znajdujące się na liście dzielnicowej zostają umieszczone na liście miejskiej. Przed wskazaniem lokalu Biuro Polityki Lokalowej kolejny raz prosi o dostarczenie dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów (zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku poprzednim, które potwierdzi jednocześnie fakt rozliczania podatku dochodowego w Warszawie) oraz o podpisanie oświadczeń stanowiących załącznik do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy. Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości  12 krotności miesięcznego czynszu. 

Zatem najem mieszkania TBS to idealne rozwiązanie dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by móc ubiegać się o mieszkanie komunalne – ale jednocześnie zbyt niskie, by uzyskać odpowiednią zdolność kredytową lub wynajmować mieszkanie po cenach rynkowych.

Pomocy w ustaleniu, z jakiej pomocy mieszkaniowej mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy, udzielają wszyscy doradcy obywatelscy świadczący porady obywatelskie w Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 9 dzielnicach m.st. Warszawy. Pomagają również w obliczaniu kryterium dochodowego, a także w wypełnieniu wniosku.

Podstawa prawna:
1. uchwała nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie nr 466/2020 Prezydenta miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu TBS.
3. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 roku (Dz.U. nr 133, poz. 654 z późn. zm.).

Autor: Grażyna Dylewska

Postojowe? Komu i w jakiej wysokości?

Pani B. pracuje na cały etat w salonie kosmetycznym. Z umowy o pracę, zawartą na czas nieokreślony wynika, że z tytułu wykonywanej pracy Pani B. otrzymuje wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej. Z powodu pandemii Pani B. już od trzech tygodni nie świadczy pracy. Salon kosmetyczny został zamknięty do odwołania. Pracodawca za okres gotowości do pracy wypłacił Pani B. połowę wynagrodzenia jakie jej przysługiwało. Ponadto polecił jej podpisać wniosek o urlop wypoczynkowy. Pani B. pyta, czy pracodawca miał prawo obniżyć jej wynagrodzenie i czy musi zgodzić się na wykorzystanie urlopu we wskazanym przez pracodawcę terminie? 

Mąż Pani B. ma dobrą posadę. Posiada on umowę o pracę na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracodawca zaproponował mu obniżenie wynagrodzenia o 30%. Pani B. pyta czy mąż musi się na to zgodzić? 

Pani B. została poinformowana, że okres, gdy nie wykonuje swoich obowiązków pracowniczych (ale pozostaje w gotowości do ich wykonywania) należy traktować jako tzw. „postojowe”. Pracownicy odesłani na postojowe otrzymują świadczenie, które jest formą pieniężnego wsparcia wypłacanego z powodu przestoju w działalności zakładu pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli zatrudniony nie wykonywał swoich obowiązków nie ze swojej winy, ale z przyczyn dotyczących pracodawcy, wówczas ten musi wypłacać mu wynagrodzenie. 

Pracownik nie musi składać podania czy wniosku o wypłatę postojowego. Postojowe płacone jest tak, jak wynagrodzenie za pracę, czyli w terminie określonym w regulaminie wynagrodzeń w danym zakładzie pracy, nie później jednak niż do 10. dnia następnego miesiąca.

Wysokość wynagrodzenia postojowego jest precyzyjnie opisana w art. 81 §1 Kodeksu pracy – pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, czyli pensja zasadnicza określona w umowie o pracę. Pełna kwota, tj. 100% wynagrodzenia za czas przestoju przysługuje wtedy, kiedy w umowie została określona stawka godzinowa lub miesięcznaWynagrodzenie postojowe nie może być niższe od aktualnie obowiązującej płacy minimalnej.

Tzw. specustawa COVID-19, wprowadziła z kolei pojęcie przestoju ekonomicznego. W ramach Tarczy Antykryzysowej, pracodawca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w 2600 zł brutto z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Decyzję o skierowaniu konkretnych pracowników na postój ekonomiczny podejmuje pracodawca.

Co do pytania Pani B. o urlop wypoczynkowy, to zgodnie z Kodeksem pracy, urlop jest świadczeniem, które pracodawcy udzielają w porozumieniu z pracownikiem i na jego wniosek. Wyjątkiem jest tylko urlop zaległy (z ub. roku kalendarzowego), który należy wykorzystać do 30 września roku następnego oraz urlop, który należy wykorzystać w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto urlop wypoczynkowy (jaka sama nazwa wskazuje) ma na celu umożliwienie pracownikowi odpoczynku i nie powinien być traktowany jako instrument do ratowania czy poprawienia sytuacji finansowej firmy. 

Odnośnie sytuacji męża Pani B., w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej firmy, zaproponowanie przez pracodawcę niższego wynagrodzenia, może okazać się rozwiązaniem, na które przystanie pewna część pracowników. Jeśli mąż Pani B. nie zgodzi się na  rozwiązanie polubownie, wówczas pracodawca może odwołać się do przepisów Kodeksu pracy. Kodeks pracy umożliwia pracodawcy zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 par. 2 Kodeksu pracy). Wypowiedzenie to polega na zmianie warunków umowy na mniej korzystne dla pracownika niż dotychczasowe. Jeżeli pracownik przyjmie wypowiedzenie zmieniające doprowadza to zmiany jego umowy. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy zostanie przez męża Pani B. odrzucone, spowoduje to rozwiązanie stosunku pracy, bez obowiązku dodatkowego oświadczenia woli pracodawcy. W tym wypadku, po upływie okresu wypowiedzenia, mąż Pani B. zostanie bez pracy.

Autor: Grażyna Dylewska