Niespodziewane pieniądze z dodatku solidarnościowego

W styczniu 2020 roku, Pan Jan (lat 28) podpisał umowę o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem za pracę wyższym od obowiązującej w 2020 roku płacy minimalnej.  Niestety, na początku czerwca tego roku Pan Jan otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z powodu problemów ekonomicznych pracodawcy. Ponadto Pan Jan  nie jest objęty ochroną tarczy antykryzysowej i dwutygodniowy okres wypowiedzenia upłynął w przedostatnią sobotę czerwca b.r. W 2019 roku Pan Jan przepracował łącznie 5 miesięcy na tzw. umowach „śmieciowych”, od których były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dochodów w wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Otrzymane wypowiedzenie umowy o pracę jest prawidłowe, zgodne z przepisami kodeksu pracy – została podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę – utrata płynności finansowej firmy, która zdaniem Pana Jana jest prawdziwa oraz zawiera informację o możliwości odwołania się do sądu pracy. Pan Jan wie, iż nie ma podstaw do odwołania się do sądu. Martwi się natomiast, iż może szybko nie znaleźć nowej pracy. Chciałby wiedzieć czy otrzyma zasiłek dla bezrobotnych z Urzędu Pracy?

Pan Jan został poinformowany, że zgodnie z przepisami aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, czyli kuroniówkę, należy spełnić kilka warunków, m.in. zarejestrować się w Urzędzie Pracy, mieć co najmniej roczny staż pracy czyli wykazać, iż przepracowało się minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w Urzędzie Pracy. 

Niestety z podanych przez Pana Jana informacji wynika, iż w ciągu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w UP z końcem czerwca b.r., będzie miał przepracowane 10 miesięcy. 

To nie jest dobra wiadomość dla Pana Jana, gdyż niespełnienie wymogu minimum rocznego stażu pracy stanowi podstawę odmowy prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez Urząd Pracy. 

Oczywiście nie ma przeszkód aby Pan Jan zarejestrował się w Urzędzie Pracy i mógł skorzystać z  ofert pracy oraz innych narzędzi aktywizujących a także z ubezpieczenia zdrowotnego.

Dobra wiadomość dla Pana Jana jest taka, że..  

Od dnia 21 czerwca 2020 roku  wprowadzony został dodatek solidarnościowy – nowe świadczenie pieniężne dla  osób, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła.

Pan Jan składając wniosek w lipcu 2020 roku  (a nawet z końcem czerwca)  spełnia warunki jego uzyskania, a mianowicie:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni w 2020 roku;
 • został bez pracy po 15 marca 2020 roku (umowa o pracę rozwiązana za wypowiedzeniem);
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczenia;
 • legalnie przebywa w Polsce;
 • złożył wniosek przed 31 sierpnia 2020 roku.

i otrzyma dodatek solidarnościowy za dwa miesiące (lipiec i sierpień)  w wysokości 1400 zł za każdy miesiąc kalendarzowy. 

Ważne dla Pana Jana jest także to, że…

Nie otrzyma on dodatku solidarnościowego za czerwiec 2020 roku, gdyż w tym okresie podlegał ubezpieczeniu z tytułu umowy o pracę.

Sam fakt zarejestrowania się w Urzędzie Pracy nie stanowi przeszkody w otrzymaniu tego wsparcia.

Czy wiesz, że…

Ustawa o dodatku solidarnościowym przewiduje, iż jest to świadczenie:

 • przyznawane osobom, z którymi po 15 marca 2020 roku, w następstwie COVID-19, pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub umowa o pracę na czas określony wygasła po 15 marca 2020 roku; 
 • przyznawane od dnia 1 czerwca do dnia  31 sierpnia 2020 roku (maksymalnie na trzy miesiące), przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego;
 • w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy; 
 • wypłacane byłym pracownikom, którzy podlegali  ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni w 2020 roku;
 • dla osób, które nie są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, np. nie spełniają kryterium przepracowania 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy;
 • podlegające  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – składki te naliczane od kwoty tego dodatku w całości opłacane są z budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • nie podlegające obowiązkowi płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych.

Ważne dla Wnioskodawcy …

 • dodatek solidarnościowy nie jest przyznawany automatycznie – należy złożyć wniosek wyłącznie online, korzystając z profilu utworzonego za pośrednictwem ZUS-u- na formularzu EDS, do dnia 31 sierpnia 2020 roku;
 • wnioski złożone po dniu 31 sierpnia 2020 roku nie zostaną rozpatrzone; 
 • wymagane jest także złożenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych, oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ustawie;
 • informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego jest udostępniana na profilu informacyjnym osoby uprawnionej; 
 • wypłata dodatku solidarnościowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania;
 • odmowa przyznania dodatku solidarnościowego nastąpi w drodze decyzji, od której przysługiwać będzie prawo odwołania do właściwego sądu.

Ważne dla Wnioskodawcy z zasiłkiem dla bezrobotnych …

 • jeżeli wnioskodawca otrzymał wypłatę zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z urzędu pracy, powinien podać ich wysokość w oświadczeniu;
 • okres pobierania dodatku solidarnościowego nie jest wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji;
 • w sytuacji  wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu, od którego przysługuje dodatek solidarnościowy, świadczenie zostanie pomniejszone o wypłacony już zasiłek;
 • cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych będzie otrzymywał dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem.

Gdzie otrzymasz pomoc?   

W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7:00 – 18:00 w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: cot@zus.pl 

Podstawa prawna wg stanu na dzień 6 lipca 2020 roku:
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 [Dz.U. 2020 poz. 1068] 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [ Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn.zm.]
   

Autor: Agata Lewandowska


3 myśli w temacie “Niespodziewane pieniądze z dodatku solidarnościowego

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.