Elektroniczna forma składania wniosków o upadłość konsumencką za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych

Pani Dorota zgłosiła się do punktu poradnictwa obywatelskiego z zamiarem napisania wniosku o upadłość konsumencką. Klientka jest 27 letnią matką samodzielnie wychowującą 6 letniego syna. Mieszka z dzieckiem w mieszkaniu komunalnym. W problemy finansowe popadła po tym jak chłopiec  zachorował i musiała zrezygnować  z zatrudnienia. Obecnie utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia pielęgnacyjnego, które otrzymuje w związku z opieką nad chorym synem. 

Pani Dorota spełnia przesłanki ogłoszenia upadłości. Jest niewypłacalna (zgodnie z definicją Ustawy Prawo Upadłościowe), ponieważ ma przeterminowane, tj. niespłacane od więcej niż 3 miesiące zadłużenia. Nie prowadzi działalności gospodarczej – jest osobą fizyczną. Długi nie powstały celowo ani w wyniku rażącego niedbalstwa. Choroba dziecka spowodowała całkowitą zmianę w życiu pani Doroty. Pani Dorota opiekuję się synkiem a w wolnych chwilach odbywa on-line kursy dokształcające, żeby zwiększyć swoje kompetencje na rynku pracy. Aktywnie też poszukuje pracy zdalnej na portalach internetowych. Rachunki za mieszkanie i opłaty opłaca na stronie internetowej swojego banku.

Doradca poinformował Panią Dorotę, że od 1 grudnia 2021 r. jest dostępna nowa, elektroniczna  forma składania wniosku o upadłość konsumencką za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Nadal istnieje także możliwość złożenia wniosku wraz z załącznikami w formie tradycyjnej, czyli pisemnie na formularzu, który można wydrukować ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Klienci wykluczeni cyfrowo, którzy nie korzystają z Internetu,  w dalszym ciągu mogą korzystać z tej formy złożenia wniosku do sądu gospodarczego.

Dzięki biegłości w posługiwaniu się internetem Pani Dorota jest zainteresowana złożeniem wniosku w formie elektronicznej, została zatem poinformowana, że każda osoba, która chce skorzystać z tej możliwości musi najpierw mieć założony profil zaufany .

W tym celu najlepiej skorzystać ze strony:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

oraz wybrać opcję „Chcę złożyć wniosek on-line”, a następnie zdecydować czy chce się potwierdzić swoje dane w punkcie, w którym można się uwierzytelnić – lista miejsc jest dostępna na stronie internetowej, możliwość taka istnieje min. W urzędach, instytucjach państwowych etc. Osoby, które posiadają bankowość elektroniczną mogą się uwierzytelnić on-line poprzez stronę banku.

Po aktywowaniu profilu zaufanego należy założyć na stronie rejestrów sądowych, profil do aplikacji Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). KRZ to nowy system. Ustawa o KRZ weszła w życie dn. 1 grudnia 2021 r. Ogólnie rzecz ujmując, w KRZ znajdują się informacje dotyczące osób zadłużonych. W KRZ można jednak znaleźć wyłącznie informacje dotyczące postępowań wszczętych po 1 grudnia 2021 r. (nie widnieją tam akta spraw wszczętych przed uchwaleniem ustawy).

KRZ jest także elektronicznym narzędziem służącym do opracowywania i wysyłania do Sądu wniosków o upadłość konsumencką oraz swego rodzaju skrzynką nadawczo-odbiorczą do wnoszenia pism do sądu, a także do odbioru korespondencji sądowej.

W Rejestrze ujawnia się między innymi informacje o: 

1. osobach fizycznych i prawnych wobec których były lub są prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe; informacje o umorzonych postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego lub sąd, a także postępowaniach  egzekucyjnych prowadzonych przez naczelnika urzędu skarbowego, ZUS itp.

2. wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki;

3. informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Rejestr ma charakter jawny i ogólnodostępny, ale zawiera również taki rodzaj informacji, do których dostęp mają jedynie strony postępowania. Dostęp do KRZ jest w pełni darmowy.

Pisma procesowe oraz dokumenty wniesione za pośrednictwem KRZ opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu KRZ dołącza się załączniki również w postaci elektronicznej, trzeba więc mieć dostęp do skanera.

Żeby założyć profil do KRZ należy na stronie https://prs.ms.gov.pl/krz wejść w Portal Użytkowników Zarejestrowanych i wybrać Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej lub jeśli Użytkownik jest posiadaczem Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego wybrać tę opcję.

Po zalogowaniu do KRZ jesteśmy na swoim indywidualnym profilu i można przystąpić do pracy na wnioskiem. 

W katalogu dokumentów należy odszukać: Pisma w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, Wniosek o ogłoszenie upadłości

Po uzupełnieniu nawet częściowym formularza, należy pamiętać o regularnym zapisywaniu danych na wniosku. Po wylogowaniu się z systemu, rozpoczęty wniosek możemy odnaleźć  z poziomu Skrzynki przesyłek po lewej stronie. Menu do edycji znajduje się pod opcją Akcje w postaci pionowych kropek.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe

Autor: Agnieszka Pożarowska