Krok po kroku jak wypełnić wniosek o pomoc mieszkaniową w Warszawie

Pani Danuta wraz z mężem są na emeryturze. Nie mają własnego miejsca do mieszkania. Oboje urodzili się w Warszawie, spędzili tu niemal całe życie, ciężko pracowali i wychowali pięcioro dzieci. Przez kilkanaście lat wynajmowali mieszkania, ale gdy podupadli na zdrowiu (pani Danuta ma cukrzycę a mąż jest po dwóch zawałach serca) i nie mogli już dorabiać do emerytury, przestało ich być stać na wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Pomieszkiwali u swoich dorosłych dzieci w zamian za opiekę nad wnukami. Wnuki szybko podrosły i dziadkowie przestali być potrzebni. Dwoje dorosłych dzieci pani Danuty wyjechało z rodzinami za granicę. Obecnie pani Danuta wraz z mężem zamieszkują u córki i zięcia, ale czują, że dzieci są zmęczone ich obecnością, ich chorobami, ciągłymi narzekaniami na zły los. Poza tym, u córki praktycznie nie ma warunków do mieszkania dla dwóch rodzin. Córka z zięciem mają niewielki pokój z kuchnią. Zarówno pani Danuta, jak i jej mąż mają niskie emerytury. Pani Danuta wraz z mężem byli u doradcy obywatelskiego, który po przeanalizowaniu ich dochodów i sytuacji mieszkaniowej, stwierdził, że spełniają oni kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy i mogą składać wniosek. Pani Danuta zwróciła się o pomoc w wypełnieniu wniosku o pomoc mieszkaniową.  

Dla każdego wypełnianie urzędowych formularzy wydaje się mocno skomplikowane i nic w tym dziwnego. Doradca obywatelski, krok po kroku, przeszedł z panią Danutą przez wszystkie rubryki formularza wniosku o pomoc mieszkaniową, pomógł sporządzić uzasadnienie do wniosku oraz wskazał, które załączniki są obowiązkowe do wypełnienia i jakie dokumenty załączyć. 

Uwaga! Wszystkie wyrażenia oznaczone w poniższym tekście kolorem niebieskim są aktywne. Od razu można otworzyć je w nowym oknie.

 1. Pani Danuta pobrała formularz wniosku:  Wniosek o pomoc mieszkaniową, który zamieszczony jest na stronie pod adresem: https://warszawa19115.pl/documents/20184//46860//Wniosek+o+pomoc+mieszkaniow%C4%85
 2. W danych podstawowych na pierwszej stronie formularza pani Danuta zakreśliła, że wniosek dotyczy zawarcia umowy najmu lokalu z zasobów m.st. Warszawy (pkt.1.1.1) (o formie udzielenia pomocy mieszkaniowej decyduje wysokość dochodu gospodarstwa domowego), dalej wpisała, że w jej gospodarstwie domowym są 2 osoby (ona i mąż), które starają się o pomoc mieszkaniową (pkt.1.2.) oraz wypełniła swoje dane (pkt.1.3). Pani Danuta wpisała adres zamieszkania syna, u którego tymczasowo mieszkają z mężem. Uwaga! We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku oznacza zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 3. Na stronie 2. formularza wniosku pani Danuta wpisała siebie i swoje dane oraz męża i jego dane.
 4. Na kolejnych stronach w punkcie 3 pani Danuta wszędzie zakreśliła odpowiedź “NIE” z wyjątkiem pkt 3.19 (obydwoje z mężem płacą podatki od emerytur na terenie m.st. Warszawy)  i 3.24 (obydwoje z mężem mają udokumentowany zły stan zdrowia). 
 5. W punkcie 6. pani Danuta napisała uzasadnienie wniosku. Opisała sytuację mieszkaniową na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wskazała, że uprzednio wynajmowali z mężem małe mieszkanie na wolnym rynku a od ponad 7 lat nie mają z mężem stałego miejsca zamieszkania. Przebywają w trudnych warunkach u swoich dorosłych dzieci zamiennie po 3, 4 miesiące. Zajmują najczęściej tzw. salon, w którym śpią na rozkładanej kanapie, nie mają żadnej prywatności. Muszą wstawać rano i ścielić kanapę, choć często nie mają siły wstać. Obydwoje z mężem cierpią na choroby przewlekłe. Pani Danuta jest osobą otyłą i ciężko jej się poruszać, mąż jest po dwóch zawałach serca. Potrzebują ciszy i spokoju, których nie mogą znaleźć u żadnego ze swego dorosłego potomstwa. Ponadto relacje rodzinne z dziećmi nie są dobre. Dzieci i wnuki coraz częściej narzekają na obecność coraz mniej sprawnych dziadków, nie mogących się odnaleźć w trudnej dla nich rzeczywistości. Krępujące jest dla pani Danuty to, że dzieci kłócą się między sobą, które z nich teraz weźmie ich do siebie.
 6. Na końcu formularza pani Danuta złożyła podpis w miejscu dla wnioskodawcy, a mąż pani Danuty w miejscu dla małżonka wnioskodawcy.
 7. Obowiązkowe do wypełnienia dla każdego wnioskodawcy są:
 • Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – załącznik nr 1. Pani Danuta dowiedziała się, jaka jest różnica między dochodem brutto a dochodem netto. Ten pierwszy jest całością wynagrodzenia, wraz z wszystkimi środkami, z których będziemy musieli uregulować składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Dochodem netto zaś określamy sytuację finansową po odjęciu powyższych elementów. Mówiąc wprost, są to pieniądze, które pozostają „na czysto”. To właśnie z tego punktu określić można faktyczną sytuację finansową osoby fizycznej. Mówiąc jeszcze prościej, są to otrzymane pieniądze, które spokojnie można wydawać zgodnie z własnym uznaniem, potrzebami, a przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Warto podkreślić, że w przypadku emerytur jest to dochód brutto. Inaczej wygląda sytuacja gdy mamy do czynienia z wynagrodzeniem za pracę.
 • Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał – załącznik nr 2) przeznaczone jest dla osób zatrudnionych i wypełnia je pracodawca. Pani Danuta dołączyła zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranej emerytury.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 3. Pani Danuta wypełniła wpisując, zgodnie z prawdą w każdej rubryce: “nie posiadam”. Uwaga! Wartościowe składniki majątku zaczynają się od kwoty 5 tysięcy złotych.
 • Ponieważ pani Grażyna wraz z mężem zamieszkuje obecnie u córki w lokalu, który  jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego Miasta, koniecznie musi wypełnić – załącznik nr 5
 • Oświadczenie o poprzednich miejscach stałego bądź czasowego zameldowania/zamieszkania – załącznik nr 8. Pani Danuta wskazała adresy syna i córki, u których mieszkała razem z mężem.
 • Informacja o osobach, których warunki powinny być zbadane stosownie do dyspozycji zawartej w § 32 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – tzn. informacje o warunkach mieszkaniowych wstępnych, zstępnych, współmałżonka wnioskodawcy lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu – załącznik nr 10. Pani Danuta wypełniła też ten załącznik, wskazując na warunki mieszkaniowe zstępnych czyli dzieci.
 • Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia.
 1. Fakultatywnie – małżonek wnioskodawcy oraz każdy wnioskodawca (jeżeli jest ich kilku) wypełniają załącznik nr 4. Mąż pani Danuty wypełnił ten załącznik.
 2. Pani Danuta w formularzu wniosku w pkt. 5 wpisała powyższe numery i nazwy załączników. Ponadto wpisała Załączniki: dokumentacja medyczna jej i małżonka, Zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytur za ostatnie trzy miesiące oraz Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że odprowadza podatek od emerytury w m.st. Warszawie. 

Należy pamiętać, że w trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentacją medyczną, pani Danuta złożyła osobiście w obecności pracownika Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy – tu znajdziesz wydziały obsługi mieszkańców w poszczególnych dzielnicach – po uprzednim zarezerwowaniu wizyty w Urzędzie – kliknij i umów wizytę w Urzędzie.

Wnioski powinny być składane w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Od wniosku nie są pobierane opłaty. Czas oczekiwania na odpowiedź to około 2 miesiące. Uwaga! Czas oczekiwania na odpowiedź nie jest równoznaczny z czasem oczekiwania na lokal mieszkalny.

Pod tym linkiem można sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, pani Danuta ma prawa związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych w tej sprawie.

Pani Danuta wniosek złożyła i oczekuje na odpowiedź.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14836 oraz z 2020 r. poz. 5791).
Zarządzenie nr 970/2020  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o pomoc mieszkaniową.

Autor: Anna Pieślak