Mediacja

O konflikt nietrudno, skorzystaj z nieodpłatnej mediacji 

W wielu aspektach naszego życia osobistego, zawodowego czy sąsiedzkiego, pojawiają się niedomówienia, sytuacje trudne i konflikty, z którymi różnymi sposobami próbujemy sobie poradzić. 

Pomagamy osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i już nie wiedzą, jak rozwiązać ważny dla siebie konflikt lub spór.

Udzielamy wsparcia stronom sporu, aby były one w stanie znaleźć najlepsze, satysfakcjonujące je rozwiązanie na drodze rozmów, wspólnych ustaleń, bez wzrostu negatywnych uczuć czy emocji. Dążymy do tego, aby w sytuacji konfliktu, wybór drogi sądowej był ostatecznością.

Do mediacji można kierować każdy spór i konflikt, w którym dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. 

Przedmiotem mediacji mogą być m.in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (pojednania małżonków, o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem czy sprawy majątkowe i mieszkaniowe) oraz  sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.     

Korzyści z mediacji

 • stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia;
 • pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji;
 • umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku;
 • sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Ugoda zawarta podczas mediacji i zatwierdzona przez sąd jest tak samo skuteczną podstawą prawną jak orzeczenie sądowe – na jej podstawie można wszcząć egzekucję komorniczą.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej mediacji 

Każdy, kto popadł w konflikt i kogo nie jest stać na odpłatną mediację. Taka osoba może być  stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji.

Osobą uprawnioną jest osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
 • przeprowadzenie mediacji.            

Czego nie obejmuje nieodpłatna mediacja

 • spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • spraw, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto prowadzi nieodpłatną mediację 

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator/ka – osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego lub listy mediatorów prowadzone przez ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie), przekazywane prezesowi sądu okręgowego.

Mediator/ka:

 • informuje o istocie, zasadach i przebiegu nieodpłatnej mediacji; 
 • weryfikuje, czy osoba uprawniona wnosząca o przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji oraz druga strona wyrażają zgodę na przystąpienie do nieodpłatnej mediacji.
 • wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia.

Mediator/ka może prowadzić nieodpłatną mediację

 • z udziałem stron jednocześnie lub 
 • z każdą ze stron osobno, lub 
 • z udziałem stron jednocześnie, a w razie potrzeby z każdą ze stron osobno

Jeżeli doszło do zawarcia porozumienia, mediator/ka spisuje uzgodnienia stron w projekcie ugody i przedkłada stronom.

Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego wynosi max. do 2 godzin. 

Nieodpłatna  mediacja 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku nieodpłatna mediacja prowadzona jest w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Warszawie. Informacje o nieodpłatnej mediacji można uzyskać w 9 Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS.

Chcesz porozmawiać o mediacji –wyślij  e-mail do jednego z naszych doradców lub zadzwoń:

Umów się na spotkanie z mediatorem/ką

osobiście: Dyżury mediacyjne – wtorki godz. 15:00-19:00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  ul. Św. Wincentego 87, pokój 20 (I piętro)

zadzwoń: 22 44 38 833  od poniedziałku do piątku  w godz. 15:00 -19:00  lub  

Opracowanie: Agata Lewandowska

Na fotografii – Agata Lewandowska, mediatorka i doradczyni obywatelska